دوره آموزش نرم افزار ERDAS – مقدماتی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره آموزش نرم افزار ارداس ERDAS– مقدماتی

  • آموزش مبانی سنجش از دور
  • قرائت و نمایش تصاویر ماهواره ای
  • نحوه انجام تصحیحات هندسی) مختصات دارکردن دو بعدی(
  • نحوه انجام تصحیحات رادیومتریک
  • نحوه اعمال subset, merge و تبدیل فرمت و تبدیل سیستم مختصات در محیط نرم افزار
  • نحوه اعمال آشکارسازی برروی تصاویر
  • نحوه اعمال فیلتر برروی تصاویر و استخراج ساختارها و عوارض خطی
  • آشنایی با روشهای ترکیب باندی،نسبت باندی و PCA برای استحراج عوارض
  • ایجاد و ترسیم لایه های وکتوری در محیط نرم افزارو انتقال آنها به محیط GIS
  • نحوه تهیه Layout ،نقشه و پلات استاندارد و گرفتن خروجی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.