دوره آموزش نرم افزار PCI Geomatica – مقدماتی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره آموزش نرم افزار PCI Geomatica (پردازش تصاویر ماهواره ای(– مقدماتی

  • آموزش مبانی سنجش از دور
  • قرائت و نمایش تصاویر ماهواره ای
  • نحوه انجام تصحیحات هندسی) مختصات دارکردن دو بعدی(
  • نحوه انجام تصحیحات رادیومتریک
  • نحوه اعمال subset, merge وتبدیل فرمت وتبدیل سیستم مختصات در محیط نرم افزار
  • نحوه اعمال آشکارسازی برروی تصاویر
  • نحوه اعمال فیلتر برروی تصاویر و استخراج ساختارها وعوارض خطی
  • آشنایی با روشهای ترکیب باندی،نسبت باندی و PCA برای استخراج عوارض
  • ایجاد وترسیم لایه های وکتوری در محیط نرم افزار وانتقال آنها به محیط GIS
  • نحوه تهیه Layout ،نقشه و پلات استاندارد و گرفتن خروجی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.