دوره سنجش از دور با نرم افزار ENVI

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره سنجش از دور با نرم افزار ENVI

 • مبانی سنجش از دور، بازتاب طیفی وانواع سنجنده ها
 • نصب ومعرفی محیط نرم افزار
 • خواندن اطلاعات و ذخیره سازی آن به فرمت های مختلف
 • پیش پردازش اطلاعات شامل انجام تصحیحات هندسی، رادیومتریک،
 • موزاییک کردن،برش داده ها
 • بارزسازی و آشکارسازی تصاویر به روشهای مختلف
 • ترکیبات مختلف باندهای تصویر
 • اخذ اطلاعات آماری از تصویر
 • تصحیح خطاهای اتمسفری و هندسی
 • موزائیک تصویر
 • محاسبه شاخصهای مختلف و نسبتهای باندی
 • طبقه بندی تصویر
 • طبقه بندی نظارت نشده
 • نمونه گیری
 • طبقه بندی نظارت شده
 • ارزیابی دقت طبقه بندی

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.