دوره ArcGIS مقدماتی

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره ArcGIS مقدماتی

 • آشنایی با محیط های ArcMap، ArcCatalog و ArcToolbox
 • کار با ابزارهای عمومی (زوم، اندازه گیری فاصله و مساحت و …..)
 • کار با لایه ها و نقشه ها
 • تنظیم مرجع مکانی داده ها (کار با سیستم های مختصات)
 • شیوه های مختلف سمبل گذاری لایه ها (کار با Symbology)
 • برچسب گذاری لایه ها (Labeling)
 • کار با داده های توصیفی و جداول
 • پرس وجوی داده ها (Query): پرس وجوی مکانی، پرس وجوی توصیفی
 • Layout و چاپ نقشه
 • تحلیل روابط مکانی: آنالیز بافر و همپوشانی
 • کار با Geodatabase

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.