کتابخانه

کتابخانه GIS مشتمل بر مجموعه ای از کتاب و مقاله GIS در موضوعات مختلف مانند: مبانی و مفاهیم پایه، تئوری و الگوریتم های GIS، آموزش نرم افزارهای مختلف و ….