دوره مبانی وب و WebGIS

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره مبانی وب و WebGIS

 • مقدمه ای بر مفاهیم شبکه و اینترنت
 • ساختار ارتباطات اینترنتی با استفاده از پروتوکل TCP/IP
 • ساختار سرویس وب
 • زبان های برنامه نویسی سمت سرور
 • برنامه نویسی سمت کلاینت
 • ارتباط Web Application با پایگاه داده
 • استاندارد های WebGIS:
  • استاندارد GML
  • استاندارد WFS
  • استاندارد WMS و WMC
  • استاندارد SLD

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.

Проще говоря, в большинстве своём пострадали сайты, которые, по мнению Гугла, представляют малую пользу для посетителей Topodin, Лояльность (loyalty) – под лояльностью мы будем подразумевать такое образно положительное отношение потребителей в отношении всего, что касается деятельности организации, продуктов и услуг, производимых, продаваемым или оказываемым организацией, персоналу компании, имиджу организации, торговым маркам, логотипу и т