دوره ArcGIS پیشرفته

عنوان دوره

سرفصل ها

دوره ArcGIS پیشرفته

  • ویرایش داده ها (نوارابزار Editing)
  • تبدیل داده ها (رستر به برداری و بالعکس)
  • Geodatabase پیشرفته (با استفاده از ArcCatalog و ابزارهای ArcToolbox)
  • ساخت توپولوژی و تصحیح آن
  • مسیریابی و آنالیزهای شبکه
  • کار با بسته الحاقی 3D Analyst (کار با TIN و DEM و تحلیل های مختلف آن)
  • مدیریت داده رستر (تغییر ابعاد سلولی، ایجاد pyramid و …)
  • کار با بسته الحاقی SpatialAnalyst (کار با داده رستر و آنالیز های مختلف آن)
  • سفارشی سازی محیط ArcGIS

 

اطلاعات بیشتر را در صفحه تدریس و مشاوره ببینید.

Масштабное осведомление потребителей о своем бизнесе с акцентом на его выгодные стороны, с максимальным стимулированием потенциальных клиентов обязательно принесет щедрые плоды, Подходы к составлению контента, Обзор видеокарты ASUS GeForce GTS 450 DirectCU TOP i HDMI