ثبت نام دوره ها

توجه: اطلاعات بیشتر درباره هر دوره را می توانید با کلیک برروی نام یا تصویر آن به دست آورید.

 

ثبت نام کارگاه ها (پرداخت هزینه)

“Garpun, Студия Topodin, &laquo, Наши сильные стороны включают: – признанный высокий уровень образования и научных исследований в НГУ, – уникальная возможность использовать огромный потенциал СО РАН и Технопарка, – активное содействие наших выпускников, включая зарубежную диаспору НГУ