استخراج شبکه زهکشی از DEM – بخش دوم

2- مروری بر روش های ایجاد مدل های ارتفاعی زمین

مدل های رقومی ارتفاعی زمین معمولاً در یکی از سه ساختار شبکه ای منظم، نامنظم مثلثی (TIN) و منحنی میزان ذخیره می گردند: ساختار شبکه ای منظم شامل یک ماتریس مربعی است که ارتفاع هر مربع شبکه در یک نقطه ماتریس ذخیره می گردد که شبکه یا پیکسل نامیده می شود . این ساختار بصورت عام در اکثر مراجع علمی مدل رقومی ارتفاعی زمین (DEM) نامیده می شود. درساختار نامنظم مثلثی (TIN ) سطح پیوسته بوسیله مجموعه ای از مثلث های به هم پیوسته با مقادیر ارتفاعی معلوم در رئوس آن ساخته می شود و در نهایت ساختارهای متکی بر منحنی میزان شامل خطوطی با مجموعه ای از (X,Y) های متناظر با یک ارتفاع مشخص می باشند.

هر کدام از ساختارهای مدل رقومی ارتفاعی زمین مز ایا و معایب خاص خود را در مباحث ژئومورفولوژی دارند. برای مثال ساختار شبکه ای بخاطر سادگی محاسبات به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ولی در این ساختار ابعاد شبکه به پارامترهای خاصی از منطقه وابسته است و با تغییرات کلی منطقه سازگار نیست . شبکه نامنظم مثلثی TINاین مشکل را رفع خواهد نمود اما حجم محاسبات بسیار بالایی دارد . شبکه متکی بر منحنی میزان خصوصیات منطقه را بهتر از ساختار شبکه بیان می کند و برای تعریف خطوط جریان بسیار مناسب است . لذا مزایا و معایب ساختارهای DEM از نظر اینکه آنچه مزیت برای ذخیره سازی به شمار می آید ممکن است برای پردازش داده یک عیب به حساب آید فرآیندی نسبی است.

3- پارامترهای موثر بر انتخاب DEM جهت تحلیل های هیدرولوژیکی

کیفیت به کیفیت و قدرت تفکیک داده ها دو فاکتور مهم در انتخاب DEM برای مقاصد هیدرولوژی می باشد. صحت و همگونی داده های ارتفاعی مربوط می شود که عوامل مختلف از قبیل روش جمع آوری داده، دستگاه های مورد استفاده، عوامل انسا نی و طبیعی و پردازش داده ها در کیفیت داده ها تا ثیر می گذارد. قدرت تفکیک در بعد افقی به اندازه پیکسل های شبکه و در بعد قائم به نرخ مقادیر افزایش ارتفاع بستگی دارد.

کیفیت و قدرت تفکیک باید با مقیاس ، مدل فرآیندهای فیزیکی و هدف مطالعه هیدرولوژیکی سازگار باشد و در نهایت انتخاب DEM برای کاربردهای خاص وابسته به میزان دسترسی به داده ، تحلیل و تست خطا ها می باشد. قبل از مدل سازی هیدرولوژیکی لازم است برخی پیش پردازش ها را جهت افز ایش دقت و صحت DEM مورد نظر انجام داد . از جمله ایرادهایی که در DEM خام دیده می شود چاهک هایی (sink) است که در دره های باریک ایجاد می گردد،جایی که عرض دره از اندازه سلول کوچکتر است . همچنین چاهک در نواحی با توپوگرافی ملا یم از طریق خطاهای درونیابی اتفاق می افتد و نیز وجود چاهک ها در مناطقی که منحنی میزان ها در مجاورت یک آبراهه به هم نزدیک می شوند، همواره امکان پذیر است.چاهک یک سلول یا مجموعه ای از سلول های به هم پیوسته است که جهت جریان آن را نمی توان به هیچکدام از 8 جهت در شبکه موجود نسبت داد و این هنگامی رخ می دهد که همه سلول های همسایه بالاتر از سلول مورد نظر باشند یا وقتی دو سلول به سوی هم جریان داشته باشند(شکل 1)

01

شکل 1- نمایش چاهک

حذف چاهک ها با استفاده از عوارض هیدرلوژی موجود، برای تولید حوضه های آبریز دقیق امکان پذ یر می باشد .البته چاهک ها اغلب کوچک بوده و موجب می شوند تا حوضه های آبریز به طور صحیح مشخص نشوند ، در این فرآیند باید دقت شود که چاهک های واقعی موجود بر روی زمین حذف نشوند.

نویسنده: میثم عفتی، محمودرضادلاور، وحید اکبری، مقاله ” استخراج شبکه زهکشی از DEM و تاثیر خطاهای آن بر عوارض هیدرولوژیکی”

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *