استخراج شبکه زهکشی از DEM – بخش پنجم

-6-5 تحلیل نتایج شبیه سازی

با توجه به روابط بین ساختارهای مکانی ، وابستگی های مکانی و تعداد سلول های زهکش استخراج شده از ده مدلرقومی زمین که در شکل 7 نشان داده شده است ، یک روند کلی با مقداری نوسان در اطراف وابستگی های مکانی 0.93 قابل مشاهده است.

09

شکل 7- رابطه بین وابستگی های مکانی و تعداد سلول های زهکش استخراج شده از ده مدل رقومی زمین مستخرجه

  • تعداد بیشتری از سلول های زهکش مستخرجه از مدل های رقومی زمین با وابستگی های مکانی بالاتر مشاهده شدند.
  • زهکش های با تعداد سلول های کمتردر مدل های رقومی زمین با وابستگی های مکانی کمتر مشاهده شدند.
  • تراز های cut-off کوچکتر، سلول های زهکش با نوسان بیشتری تولید می کنند در حالی که تراز های cut-off بزرگتر تعداد سلول های زهکش با نوسان کمتری تولید می کنند. (یعنی تعداد سلول ها در DEM های مختلف در تراز های cut-off بزرگتر، کمتر نوسان می کند)

همان گونه که در شکل 8 مشخص است اگرهمین روند را با افزودن خطاهای اتفاقی در DEM دنبال کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که تعداد سلول های زهکش استخراج شده در تراز های cut-off مختلف به طور شدید کم خواهد شد.

10

شکل 8-رابطه ی مقدار خطا و تعداد سلول های زهکش

در ترازهای مختلف وابستگی مکانی نشان داده شده در شکل 8 ،مدل های رقومی زمین با وابستگی بیشتر، نرخ کاهش شدیدتری خواهند داشت در حالی که مقدار کاهش برای مدل های رقومی زمین با وابستگی کم ، چندان محسوس نیست ، حتی برای خطاهای بزرگ ، تعداد سلول های زهکش مستخرجه بعد از افت اولیه تا حدودی یکنواخت باقی می ماند.

-6-6 نتیجه اعمال خطاهای شبیه سازی شده

همانگونه که از نمودار های اشکال 7و 8 برداشت می شود روش استخراج عوارض هیدرولوژی با استفاده از داده های DEM بسیار به خطاهای موجود در داده های DEM حساس می باشد ،به گونه ای که انحراف کوچکی در اندازه گیری های ارتفاعی، تفاوت های شدید و محسوسی در عوارض هیدرولوژیکی مستخرجه ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این ساختارهای مکا نی تعریف شده بوسیله ی وابستگی های مکانی در اندازه گیری های DEM اثر کمی در نتایج حاصل از استخراج سلول های زهکش از DEM خواهد داشت. سرانجام ترازهای cut-off کوچکتر به کار رفته برای فیلتر توده جریان در سلول های DEM باعث می شود نوسان بیشتری در تعداد سلول های زهکش نسبت به تراز های cut-offبزرگترایجاد گردد.

7 – نتیجه گیری و پیشنهادات

اگر چه در این مقاله از سیستم اطلاعات مکانی جهت مشخص نمودن خصوصیات هندسی حوضه آبریز استفاده شد ، ولی می توان این سیستم را در اجرای سریع و دقیق بسیاری از تحلیل های دیگر روی DEM هم به کار برد که از قابلیت ها و توانمندی های زیادی در این زمینه برخوردار است.

از طرفی در استفاده از داده های DEM با کیفیت پائین باید نهایت دقت صورت گیرد زیر ا همان طور که مشاهده شد انحراف کوچکی در اندازه گیری های ارتفاعی، تفاوت های شدید و محسوسی در عوارض هیدرولوژیکی مستخرجه ایجاد خواهد کرد واین خود ضرورت به کار گیری منابع داده ای مناسب جهت تهیه مدل رقومی ارتفاعی زمین را آشکار می سازد.

 

 

نویسنده: میثم عفتی، محمودرضادلاور، وحید اکبری، مقاله ” استخراج شبکه زهکشی از DEM و تاثیر خطاهای آن بر عوارض هیدرولوژیکی”

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *