تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

تفسیر DTM بر مبنای اطلاعاتی است که از DTM به عنوان خروجی دریافت می شود این تفسیر ممکن است به صورت عددی یعنی تحلیل کمی داده های رقومی زمین باشد و یا به صورت بصری یعنی تحلیل بصری نمایش گرافیکی. تفسیر DTM به منظور بررسی خصوصیات شکل زمین، بررسی کیفیت DTM و به کار گیری آن در کارهای طراحی و مهندسی به کار می رود.

بررسی خصوصیات شکل زمین (Geomorphometric Analysis)

این بررسی ها به دو دسته عمومی و خاص تقسیم می شوند. آنالیز های عمومی (general) در مورد توابع و اطلاعاتی است که هر DTM در خود دارد مثل شیب (slope و aspect) ، انحناف تقعر و تحدب. این توابع و اطلاعات در تمام سطوح ناهموار پیوسته قابل اجراست. یکی از این آنالیز ها local relief یا نمایش وضعیت نقاط مختلف DTM نسبت به یکدیگر است. در این آنالیز با استفاده از یک نقشه ارتفاعات نمایش داده می شوند. معمولا از رنگهای تیره برای نمایش ارتفاعات کم و از رنگهای روشن برای نمایش ارتفاعات بالا استفاده می شود.

آنالیز های خاص (special) مربوط به اطلاعات و اشکال خاصی است که در DTM وجود دارند و می توان به کمک DTM آنها را استخراج نمود مثل خط القعر ها، خط الراس ها و قله ها که باید حتما دیده شوند تا مورد تفسیر قرار بگیرند. روشهای ژئومورفومتری خاص اساسا بر روی توصیف پدیده های زمین به هیدرولوژی سطحی متمرکز هستند. اطلاعات حاصل شده را می توان در کاربردهایی مثل شبیه سازی جریانات هیدرولوژی، مدل سازی ژئومورفولوژیکی و پشتیبانی روشهای درونیابی استفاده نمود.

Makkah3D thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

شیب (Slope) و جهت شیب (Aspect)

به دست آوردن میزان شیب از معمولترین کاربردهای ژئومورفومتری عام است. اگر سطح DTM و یک نقطه خاص در نظر گرفته شوند، آن نقطه در جهات مختلف نسبت به خط عمود بر DTM دارای زوایای مختلفی است. بیشترین مقدار این زوایاف زاویه شیب یا slope می باشد که نشان دهنده شیب زمین در آن نقطه است. ازیموت این خط جهتی را نشان می دهد که شیب سطح به آن سمت است که به آن aspect می گویند. اگر معادله سطح DTM با F نمایش داده شود، داریم:

clip image002 thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM) و clip image004 thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

برای محاسبه این مقادیر در هر پیکسل می توان از 4 یا 8 پیکسل اطراف استفاده نمود.

با چهار پیکسل مجاور: clip image006 thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

که D فاصله بین دو نقطه شبکه است. و به همین ترتیب:

clip image008 thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

با هشت پیکسل مجاور: clip image010 thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

clip image012 thumb تفسیر مدل رقومی زمین (DTM)

در صورتیکه مدل به صورت سراسری (global) باشد، مشتق اول معادله سطح slope خواهد بود. مشتق دوم نشان دهنده تغییرات slope است که در واقع تغییرات میزان پستی و بلندی های زمین را نشان می دهد، به این مقدار اصطلاحا convexity گفته می شود.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه