کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)- بخش ۶ (نقشه شیب)

تابع شیب Slope ماکزیمم آهنگ تغییرات مابین هر سلول و سلول همسایه را محاسبه می کند. که خروجی نقشه شیب بر حسب درصد شیب و یا درجه شیب محاسبه می شود.34

تقسیم بندی شیب

برای کاربری استفاده از شیب چند نوع تقسیم بندی وجود دارد:

1- شیب مخدوم

بر اساس محدوده کلاسهای زیر تقسیم بندی می شوند (بر حسب درصد)

 • 2-0 ( کاربرد برای شهرسازی)
 • 5-2 (احداث باغات مسثمره و کشاورزی متمرکز)
 • 8-5 (سیستمها تحت فشار)
 • 12-8 (آبیاری قطره ای)
 • 15-12 (دیم کاری)
 • 30-15 (حد توسعه متعارف)
 • 65-30 (مرتع داری و جنگلداری)
 • 65 > (حیات وحش و حفاظت)

2- FAO

بر اساس محدوده کلاسهای زیر تقسیم بندی می شوند. (بر حسب درصد) و بیشتر برای سیل و هیدرولوژی کاربرد دارد.

 • 5-0
 • 10-5
 • 25-10
 • 45-25
 • 45>

مراحل تهیه نقشه شیب

الف- تولید نقشه شیب

1- وارد محیط ArcMAP شوید و نقشه DEM مورد نظر را را فراخوانی کنید. (به طور مثال topodr را از مسیر زیر فراخوانی کنید. )

C:\arcgis\arcTutor\spatial analyst\DEM

2- از نوار ابزار Spatial Analyst بر روی منوی Spatial Analyst کلیک و سپس گزینه Surface Analysis و در انتها بر روی Slop کلیک کنید.

35

3-در پنجره slop در بر روی فلش drop_down کلیک و toporm را انتخاب کنید. در قسمت Outpuut measeurment گزینه Degree را تیک کنید. در قسمت Zfactor برای تبدیل واحد xوy به واحد z می توانید عدد مورد نظر را وارد کنید در این تمرین چون تبدیلی صورت نمی گیرد عدد 1 را وارد کنید. در قسمت Output cell size اندازه پیکسل خروجی را تعیین کنید دقت داشته باشید که کمتر از این عدد نمی توانید وارد کنید. و بر روی آیکون clip_image006 کلیک و مسیر خروجی را مشخص کنید و به نام slop ذخیره کنید. و در انتها بر روی ok کلیک کنید.

36

ب- تعیین تعداد کلاسهای شیب

1- بر روی نقشه شیب در قسمت TOC راست کلیک و گزینه Properties را کلیک کنید. و سپس بر روی تب Symbology کلیک کنید.

37

3- بر روی گزینه Classify کلیک کنید . در پنجره Classification در قسمت Break Value حد بالای مقادیر شیب مورد نظر (5،10،25،45 ) تایپ کنید. در ضمن آخرین عدد را بدون تغییر باقی گذارید و در خارج از این اعداد تایپ شده کلیک کنید.( دقت داشته باشید هیچ کدام از اعداد در حالت انتخاب نباشند.) (در این تمرین بر اساس روش FAO طبقه بندی می کنیم.) و بر روی Ok کلیک کنید.

شیب Break Value
5-0 5
10-5 10
25-10 25
45-25 45
45> بدون تغییر عدد

38

4- در پنجره Layer properties بر روی Apply و سپس بر روی ok کلیک کنید.

ت- Reclassify نقشه تهیه شده

در این مرحله ما با استفاده از نقشه تولید شده، می خواهیم به پیکسلها کد بدهیم به همین دلیل Reclassify می کنیم.

1- از نوار ابزار Spatial Analyst بر روی منوی Spatial Analyst کلیک و سپس گزینه ReClassify کلیک کنید. دقت داشته باشید که در قسمت Layer لایه slop فعال باشد.

39

2-در پنجره Reclassify در قسمت Set value to reclassify بر روی سطر NoData را انتخاب و بر روی گزینه Delete Entries کلیک کنید.

40

2- بر روی آیکون clip_image018 کلیک و خروجی را به نام slopr در مسیر زیر ذخیره کنید.

C:\arcgis\arcTutor\spatial analyst\DEM

ج- تبدیل به پلیگون

1- از نوار ابزار Spatial Analyst بر روی منوی Spatial Analyst کلیک و بر روی گزینه Convert و در انتها بر روی Raster to Features کلیک کنید.

41

2- بر روی فلش drop_down در قسمت input raster کلیک و لایه slopr را انتخاب کنید. و بر روی آیکون clip_image022 کلیک و به نام slop در مسیر زیر ذخیره کنید. بر روی Ok پنجره Raster to Feature کلیک کنید.

42

د- اضافه کردن فیلد

1- بر روی لایه پلیگونی slop در قسمت TOC راست کلیک و گزینه Open Attribute را کلیک کنید.

2- بر روی گزینه Option کلیک و سپس بر روی گزینه Add Filed کلیک کنید.

3- در پنجره add Field در قسمت Name نام slop و بر روی فلش drop_down در قسمت Type کلیک و نوع فرمت را Text انتخاب کنید. در قسمت Lengthطول فیلد را 7 تایپ کنید.(به ازای هر کارکتر، 2 بایت سیستم فضا اشغال می کند.) و در انتها بر روی ok کلیک کنید.

43

3- برای انتخاب GRIDCODE برابر با 1 که نشان دهنده شیب 5-0 می باشد. بر روی Options کلیک و سپس گزینه Selected by Attribute را کلیک کنید.

4- در پنجره Select by Attributes بر روی GRIDCODE دابل کلیک کنید تا در قسمت متنی مشاهده شود سپس بر روی آیکون clip_image028 و عدد یک را تایپ کنید. و بر روی Apply کلیک کنید.

44

مشاهده می کنید که GRIDCODEهای برابر با یک انتخاب شده اند در گام بعدی به این GRIDCODEها محدوده 5-0 نسبت می دهیم.

5- بر روی سربرگ فیلد slop راست کلیک و گزینه Field Calculator را کلیک کنید.

45

6- در قسمت متن عبارت “5-0” را تایپ و بر روی Ok کلیک کنید.

46

مشاهده می کنیم که تمام GRIDCODEها یک انتخاب شده در فیلد SLOP مقدار 5-0 وارد شده است. برای بقیه GRIDCODها گام 4 به بعد برای GRIDCODها جدید تکرار کنید.

 • 5 -0 برای GRIDCOD برابر یک
 • 10-5 : برای GRIDCOD برابر دو
 • 25-10: برای GRIDCOD برابر سه
 • 45-25: برای GRIDCOD برابرچهار
 • 45>: برای GRIDCOD برابر پنج

ه- برچسب گذاری بر اساس فیلد SLOP

1- بر روی پلیگون SLOP در جدول محتویات TOC راست کلیک و گزینه Properties را کلیک کنید.

2- بر روی تب Symbology در پنجره Layer Properties کلیک کنید.

3- در قسمت Show بر روی Catergories کلیک و از لیست باز شده بر روی Unique values را انتخاب کنید.

4-بر روی فلش drop_down در قسمت Value Field کلیک و فیلد slop را انتخاب کنید.

5-بر روی گزینه Add All Value کلیک کنید. درضمن با استفاده از آیکونهای clip_image036 ،clip_image038 مکان شیب های را جابجا کنید.

6- بر روی Apply و سپس Ok کلیک کنید.

47

نقشه شیب در شکل زیر مشاهده می شود.

48

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *