کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی)- بخش ۶ (نقشه شیب)

تابع شیب Slope ماکزیمم آهنگ تغییرات مابین هر سلول و سلول همسایه را محاسبه می کند. که خروجی نقشه شیب بر حسب درصد شیب و یا درجه شیب محاسبه می شود.34 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

تقسیم بندی شیب

برای کاربری استفاده از شیب چند نوع تقسیم بندی وجود دارد:

1- شیب مخدوم

بر اساس محدوده کلاسهای زیر تقسیم بندی می شوند (بر حسب درصد)

 • 2-0 ( کاربرد برای شهرسازی)
 • 5-2 (احداث باغات مسثمره و کشاورزی متمرکز)
 • 8-5 (سیستمها تحت فشار)
 • 12-8 (آبیاری قطره ای)
 • 15-12 (دیم کاری)
 • 30-15 (حد توسعه متعارف)
 • 65-30 (مرتع داری و جنگلداری)
 • 65 > (حیات وحش و حفاظت)

2- FAO

بر اساس محدوده کلاسهای زیر تقسیم بندی می شوند. (بر حسب درصد) و بیشتر برای سیل و هیدرولوژی کاربرد دارد.

 • 5-0
 • 10-5
 • 25-10
 • 45-25
 • 45>

مراحل تهیه نقشه شیب

الف- تولید نقشه شیب

1- وارد محیط ArcMAP شوید و نقشه DEM مورد نظر را را فراخوانی کنید. (به طور مثال topodr را از مسیر زیر فراخوانی کنید. )

C:\arcgis\arcTutor\spatial analyst\DEM

2- از نوار ابزار Spatial Analyst بر روی منوی Spatial Analyst کلیک و سپس گزینه Surface Analysis و در انتها بر روی Slop کلیک کنید.

35 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

3-در پنجره slop در بر روی فلش drop_down کلیک و toporm را انتخاب کنید. در قسمت Outpuut measeurment گزینه Degree را تیک کنید. در قسمت Zfactor برای تبدیل واحد xوy به واحد z می توانید عدد مورد نظر را وارد کنید در این تمرین چون تبدیلی صورت نمی گیرد عدد 1 را وارد کنید. در قسمت Output cell size اندازه پیکسل خروجی را تعیین کنید دقت داشته باشید که کمتر از این عدد نمی توانید وارد کنید. و بر روی آیکون clip image006 thumb1 کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب) کلیک و مسیر خروجی را مشخص کنید و به نام slop ذخیره کنید. و در انتها بر روی ok کلیک کنید.

36 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

ب- تعیین تعداد کلاسهای شیب

1- بر روی نقشه شیب در قسمت TOC راست کلیک و گزینه Properties را کلیک کنید. و سپس بر روی تب Symbology کلیک کنید.

37 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

3- بر روی گزینه Classify کلیک کنید . در پنجره Classification در قسمت Break Value حد بالای مقادیر شیب مورد نظر (5،10،25،45 ) تایپ کنید. در ضمن آخرین عدد را بدون تغییر باقی گذارید و در خارج از این اعداد تایپ شده کلیک کنید.( دقت داشته باشید هیچ کدام از اعداد در حالت انتخاب نباشند.) (در این تمرین بر اساس روش FAO طبقه بندی می کنیم.) و بر روی Ok کلیک کنید.

شیب Break Value
5-0 5
10-5 10
25-10 25
45-25 45
45> بدون تغییر عدد

38 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

4- در پنجره Layer properties بر روی Apply و سپس بر روی ok کلیک کنید.

ت- Reclassify نقشه تهیه شده

در این مرحله ما با استفاده از نقشه تولید شده، می خواهیم به پیکسلها کد بدهیم به همین دلیل Reclassify می کنیم.

1- از نوار ابزار Spatial Analyst بر روی منوی Spatial Analyst کلیک و سپس گزینه ReClassify کلیک کنید. دقت داشته باشید که در قسمت Layer لایه slop فعال باشد.

39 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

2-در پنجره Reclassify در قسمت Set value to reclassify بر روی سطر NoData را انتخاب و بر روی گزینه Delete Entries کلیک کنید.

40 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

2- بر روی آیکون clip image018 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب) کلیک و خروجی را به نام slopr در مسیر زیر ذخیره کنید.

C:\arcgis\arcTutor\spatial analyst\DEM

ج- تبدیل به پلیگون

1- از نوار ابزار Spatial Analyst بر روی منوی Spatial Analyst کلیک و بر روی گزینه Convert و در انتها بر روی Raster to Features کلیک کنید.

41 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

2- بر روی فلش drop_down در قسمت input raster کلیک و لایه slopr را انتخاب کنید. و بر روی آیکون clip image022 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب) کلیک و به نام slop در مسیر زیر ذخیره کنید. بر روی Ok پنجره Raster to Feature کلیک کنید.

42 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

د- اضافه کردن فیلد

1- بر روی لایه پلیگونی slop در قسمت TOC راست کلیک و گزینه Open Attribute را کلیک کنید.

2- بر روی گزینه Option کلیک و سپس بر روی گزینه Add Filed کلیک کنید.

3- در پنجره add Field در قسمت Name نام slop و بر روی فلش drop_down در قسمت Type کلیک و نوع فرمت را Text انتخاب کنید. در قسمت Lengthطول فیلد را 7 تایپ کنید.(به ازای هر کارکتر، 2 بایت سیستم فضا اشغال می کند.) و در انتها بر روی ok کلیک کنید.

43 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

3- برای انتخاب GRIDCODE برابر با 1 که نشان دهنده شیب 5-0 می باشد. بر روی Options کلیک و سپس گزینه Selected by Attribute را کلیک کنید.

4- در پنجره Select by Attributes بر روی GRIDCODE دابل کلیک کنید تا در قسمت متنی مشاهده شود سپس بر روی آیکون clip image028 thumb1 کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب) و عدد یک را تایپ کنید. و بر روی Apply کلیک کنید.

44 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

مشاهده می کنید که GRIDCODEهای برابر با یک انتخاب شده اند در گام بعدی به این GRIDCODEها محدوده 5-0 نسبت می دهیم.

5- بر روی سربرگ فیلد slop راست کلیک و گزینه Field Calculator را کلیک کنید.

45 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

6- در قسمت متن عبارت “5-0” را تایپ و بر روی Ok کلیک کنید.

46 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

مشاهده می کنیم که تمام GRIDCODEها یک انتخاب شده در فیلد SLOP مقدار 5-0 وارد شده است. برای بقیه GRIDCODها گام 4 به بعد برای GRIDCODها جدید تکرار کنید.

 • 5 -0 برای GRIDCOD برابر یک
 • 10-5 : برای GRIDCOD برابر دو
 • 25-10: برای GRIDCOD برابر سه
 • 45-25: برای GRIDCOD برابرچهار
 • 45>: برای GRIDCOD برابر پنج

ه- برچسب گذاری بر اساس فیلد SLOP

1- بر روی پلیگون SLOP در جدول محتویات TOC راست کلیک و گزینه Properties را کلیک کنید.

2- بر روی تب Symbology در پنجره Layer Properties کلیک کنید.

3- در قسمت Show بر روی Catergories کلیک و از لیست باز شده بر روی Unique values را انتخاب کنید.

4-بر روی فلش drop_down در قسمت Value Field کلیک و فیلد slop را انتخاب کنید.

5-بر روی گزینه Add All Value کلیک کنید. درضمن با استفاده از آیکونهای clip image036 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب) ،clip image038 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب) مکان شیب های را جابجا کنید.

6- بر روی Apply و سپس Ok کلیک کنید.

47 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

نقشه شیب در شکل زیر مشاهده می شود.

48 thumb کار با داده های DGN (نقشه توپوگرافی) بخش 6 (نقشه شیب)

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه