انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: مقاله و پایان نامه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

مقاله و پایان نامه

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5

موضوع‌ها

 1. کاربرد فتوگرامتری در پزشکی (3 پاسخ)
 2. مقاله در رابطه با طبقه بندی شی گرا (1 پاسخ)
 3. مدل index overlay (0 پاسخ)
 4. مکان یابی مراکز امداد رسانی (1 پاسخ)
 5. پایان نامه ارشد (1 پاسخ)
 6. کاربرد GIS در مکانیابی عرصه های پخش سیلاب (1 پاسخ)
 7. what if+ gis (2 پاسخ)
 8. پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش AHP (1 پاسخ)
 9. پیدا کردن مناطق پر خطر آتش سوزی (0 پاسخ)
 10. فراخوان همایش علوم زمین و توسعه شهری (3 پاسخ)
 11. نشریه بین المللی ijgsep (0 پاسخ)
 12. مقاله امیر سویزی-بررسی آسیب پذیری بافت تاریخی در مقابل زلزله با استفاده ازA.H.P&G.I.S (0 پاسخ)
 13. تخریب زیست محیطی_آمایش سرزمین (0 پاسخ)
 14. ضریب همبستگی و میانگین مجذور خطا در GIS (8 پاسخ)
 15. پیشنهاد روش برای پهنه بندی اقلیمی در محیط GIS (10 پاسخ)
 16. درخواست کمک در رابطه با پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد GIS (0 پاسخ)
 17. برنامه ریزی شهری در اسپانیا با استفاده از GIS (0 پاسخ)
 18. سنجش از دور (0 پاسخ)
 19. مکانیابی دفع پسماندهای شهری با استفاده از AHP,SAW (1 پاسخ)
 20. ارائه روشی جهت ارزیابی ویژگی کیفی معماری با AHP (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5
لینک مرجع