انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: سمی واریوگرام (Semivariogram) چیست؟ - بخش اول
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

برای درك بهتر ساختار فضایی نمونه های برداشت شده و انتخاب بهترین روش در درون یابی، خود همبستگی فضایی (spatial autocorrelation) بین نمونه ها مطالعه می شود. این بررسی را می توان با ترسیم فاصله بین نمونه ها و واریانس ارزش نمونه ها یا به عبارت دیگر سمی واریوگرامها به دست آورد.


متن کامل این مطلب را در سایت تخصصی جی.آی.اس بخوانید
لینک مرجع
  • انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS): http://gistech.ir/forum/index.php
  • :