انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: ارزيابي نتايج طبقه‌بندي در حوضه‌ي آبريز غير شهري با استفاده از تصاوير IRS
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با توجه به اينکه نوع کاربري و پوشش اراضي در حوضه آبريز نقش مهمي داردة تعيين هرچه دقيقتر ان بعنوان يک پارامتر مديريتي ميتواند برنامه‌ريزان بخش‌هاي مختلف اجرايي را در مديريت و توسعه منابع آب در حوضه هاي آبريز ياري نمايد. در مطالعه‌ي پيش رو با استفاده از تصاوير سنجنده LISS-III سال 2006 از ماهواره‌ي  IRS-P6 براي طبقه‌بندي کلاس‌هاي محدوده‌ي مورد مطالعه استفاده گرديده است. و صحت نتايج آن را با استفاه از روش مورد استفاده در اين مطالعه و روشهاي قبديگر را بررسي مينمايد.
 

 
لینک مرجع