انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: کارتوگرام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کارتوگرام یک نوع نقشه یا یک نقشه‌ی تغییر یافته می‌باشد که در آن بعضی از متغیرهای موضوعی مانند زمان سفر یا تولید ناخالص داخلی جایگزین مساحت یا فاصله می‌شوند. در نتیجه هندسه یا فضای نقشه دچار اعوجاج می‌شود تا بتواند این اطلاعات جایگزین را منتقل کند. اختلاف بین نقشه‌های مرسوم و کارتوگرام‌ها در نوع متغیری می‌باشد که  اندازه‌ی مناطق را تعیین می‌کند. در نقشه‌های مرسوم این متغیر‌ها مناطق جغرافیایی می‌باشند. درحالی که کارتوگرام‌ها ممکن است از متغیر‌های زمین مرجع شده‌ی دیگری استفاده کنند.
کارتوگرام‌ها هندسه‌ی نقشه را عمداً تغییر می‌دهند تا  پراکندگی متغیر‌ها توسط تغییر مساحت آن موضوع بر روی نقشه نمایان شود مساحت‌های کارتوگرام مطابق با بعضی از متغیر‌های جغرافیایی مربوطه تغییر می‌کند  تا ارتباط میان اطلاعات مناطق از طریق ابعادشان  برقرار شود این ابعاد هیچ ارتباطی با جهان واقعی ندارند بلکه نشان دهنده‌ی یک متغیر دیگر نسبت به مساحت می‌باشند 
 در کارتوگرام‌های جمعیت اندازه‌ی مناطق، نسبتی برای مثال از تعداد ساکنان در آن مناطق می‌باشد‌. وقتی که هدف ما میزان جمعیت است ما می‌توانیم از  متغیرهای جغرافیایی یا اقتصادی و اجتماعی و آماری و ... برای ساخت کارتوگرام استفاده  کنیم.  بر همین اساس گاستنر و همکاران با استفاده از روش کارتوگرام Diffiusion به تحلیل انتخابات سال 2004 ایالات متحده پرداختند و آنها دریافتند که با استفاده از نقشه‌های معمولی برای تحلیل انتخابات  نمی‌توان بر اساس جمعیت هر ایالت و یا بزرگی و کوچکی ایالات تحلیل کنند یعنی مساحت هر منطقه برابر با تعداد رأی دهندگان آن منطقه نمی‌باشد و باید هر منطقه را بر اساس تعداد رأی دهندگان آن ترسیم کرد تا بتوان فهمید که در کدام منطقه رأی دهندگان به کدام کاندیدا رأی داده‌اند

 
لینک مرجع