انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: GWR
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
 روش رگرسیون وزن دار جغرافیایی یک روش آماری است که برای مطالعه الگوهای موضعی سازگار شده است . روش GWR وزن های نسبی بیشتری به مشاهدات نزدیکتر و وزن کمتر یا صفر به آنهایی که در دوردست هستند اختصاص می دهد . به عبارت دیگر GWR فقط از مشاهداتی که از لحاظ جغرافیایی نزدیک هستند برای تخمین ضرایب موضعی استفاده می کند . این شیوه وزن دهی بر اساس این تفکر است که استفاده از مشاهدات نزدیک از لحاظ جغرافیایی بهترین روش برای تخمین ضرایب موضعی است 
GWR ابزاری مفید و عملی برای ارزیابی غیر یکنواختی یک متغیر وابسته است . غیر یکنواختی مکانی هنگامی که ساختار فرآیند الگوسازی شده  تغییر می کند بوجود می آید . GWR معادلات جداگانه ای را با مشارکت متغیرهای مستقل و وابسته ای که در داخل یک نوار فاصله  از iر پدید ه قرار می گیرند تشکیل می دهد .شکل و اندازه پهنای باند برای نوع کرنل ، روش های پهنای باند ، قاصله و تعداد پدیده ها توسط کاربر به عنوان ورودی در نظر گرفته می شود . GWR یک معادله رگرسیونی جداگانه را برای هر مشاهده به جای واسنجی یک معادله تولید می کند ، بنابراین این امکان را می دهد تا مقادیر پارامتر به صورت پیوسته در فضای جغرافیایی تغییر کند . هریک از معدلات با استفاده از یک وزن متفاوت از مشاهدات مشتمل در مجموع داده ها واسنجی می شود . چون معدله رگرسونی به طور غیر مستقل برای هر مشاهده واسنجی شده است . لذا یک پارامتر پیش بین جداگانه ، مقدار Z و  برای هر مشاهده محاسبه می کنند . جزئیات کامل GWR توسط فادرینگهام و همکاران ارائه شده است
لینک مرجع