انجمن تخصصی جی.آی.اس (GIS)

نسخه‌ی کامل: ویژگی های واریوگرام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
هدف اصلي از محاسبه ي واريوگرام اين است كه بتوان تغييرپذيري متغير را نسبت به فاصله ي مكاني يا زماني شناخت . براي اين كار لازم است مجموع مربع از يكديگر قرار h تفاضل زوج نقاطي كه به فاصله ي معلوم رسم گردد ، محاسبه و در مقابل h رسم گردد
دامنه ي تأثير
فاصله اي كه در آن واريوگرام به حد ثابتي رسيده و به حالت خط افقي نزدیك مي شود، دامنه يا شعاع تأثير® ناميده مي شود اين دامنه محدوده اي را مشخص مي كند كه مي توان از داده هاي موجود در آن براي برآورد مقدار متغير مجهول استفاده كرد بديهي است كه دامنه ي تأثير بزرگ تر دلالت بر پيوستگي مكاني گسترده تري دارد.
سقف يا آستانه ي واريوگرام
به مقدار ثابتي كه واريوگرام در دامنه ي تأثير به آن مي رسد، آستانه گفته مي شود. مقدار آستانه برابر واريانس كل تمام نمونه هايي است كه در محاسبه ي تغييرنما بكار رفته اند. در روش كريجينگ ، واريوگرام هايي كه به سقف مشخص مي رسند، اهميت بيش تري دارند  موردهايي واريوگرام هايي بدست مي آيد كه در محدوده‌ي فاصله هاي مورد نظر تمايلي به نزديك شدن به حد ي ثابت ندارند . اين واريوگرام ها مي توانند نشان دهنده ي وجود روند در داده ها و يا عدم ايستايي آن ها باشند.
اثر قطعه اي
مقدار واريوگر ام در مبدأ مختصات ، يعني به ازاي h=0 را اثر قطعه اي (C0) مي نامند در حالت آرماني مقدار C0 باید صفر باشد اما در بيش تر مواقع بزرگ تر از آن است . در اين حالت بخش تصادفي و يا ناساختار متغير ظاهر مي شود.

 
 

 
لینک مرجع