تصمیم گیری قطعی و فازی در مکان یابی پارکینگ های عمومی طبقاتی – بخش پنجم

بحث و نتیجه گیری

روش بولین : به خاطر سختگیرانه بودن عملگر AND در این مدل، نتایج حاصله دارای ریسک کمتری بوده و از اطمینان بیشتری برخوردار است . بر اساس نتایج حاصله از ترکیب لایه ها به روش بولین که در شکل 5 ارائه شده است، در قسمت جنوبی منطقه مورد مطالعه محدوده ای به مساحت 15868.74 متر مربع مکان یابی شده است که بیشتر از مساحت مورد نیاز برای احداث پارکینگ می باشد. علی رغم اینکه مقدار مساحت مناسب برای احداث پارکینگ در نقشه بولین بیشتر از مقدار مساحت مورد نیاز است، ولی به خاطر قرار گرفتن تمامی مساحت فوق در موقعیت واحد، نتیجه حاصله چندان مناسب نیست چون در مکان یابی و احداث پارکینگ های عمومی،مسئله پیاده روی تا پارکینگ عامل بسیار تعیین کننده می باشد و بایستی مناطق پیشنهادی برای پارکینگ در فاصله مناسب از کاربری های نیازمند پارکینگ قرار گرفته و از توزیع مناسبی در سطح منطقه برخوردار باشند .بنابراین نیازهای پارکینگ مناطق دور از محدوده مکان یابی شده را با احداث پارکینگ در محدوده پیشنهاد شده فوق نمی توان مرتفع ساخت و لازم است که در تمامی مناطقی که نیازمند پارکینگ می باشند، پهنه هایی تحت عنوان محل های مناس ب برای احداث پارکینگ مکان یابی و مشخص گردد . با توجه به اینکه در قسمت غربی منطقه مورد مطالعه علی رغم نیاز بیشتر به پارکینگ و وجود ترافیک حاصله از کمبود پارکینگ های غیرحاشیه ای و افزایش پارک های حاشیه معابر، هیچ نوع پارکینگی وجود ندارد، لذا در مکانیابی پارکینگ در این منطقه نکته فوق حائز اهمیت فراوان می باشد.

با توجه به مطالب فوق، در این مطالعه روش بولین به علت تأثیر پذیری بالا از لایه هایی که محدودیت زیادی در مکان یابی اعمال می کنند نتایج رضایت بخشی را در منطقه مطالعاتی ارائه نکرد هر چند که مساحت انتخاب شده با این روش بیشتر از مساحت مورد نیاز برای احداث پارکینگ می باشد. بنابراین یکی از مهم ترین معایب روش بولین تأثیر پذیری بالا از محدودیت های لایه ها می باشد .که البته می توان با تعدیل شرایط اعمال شده، با استفاده از روش بولین نتایج قابل قبولی به دست آورد.

روش OWA فازی : همان طوری که گفته شد در این روش حالت ریسک کم و دارای مقداری توازن در بین سایر حالت ها بهترین نتیجه را به دست داد . با استفاده از چندین محل در منطقه مورد OWA این حالت از روش مطالعه مکان یابی گردید (شکل 10) که هم از توزیع مناسبی در سطح منطقه برخوردار بوده و هم دو کلاس با مطلوبیت بالا (کلاس بهتر و بهترین) در محدوده معیارها و زیرمعیارهای با وزن بیشتر قرار گرفته است . محل های انتخاب شده به شرح زیر می باشند:

  • محدوده ای در ضلع غربی خیابان دکتر شریعتی که در کلاس بهترین قرار دارد.
  • یک محدوده در شمال میدان تجریش و در مجاورت خیابان شهید ملکی که در کلاس بهترین قرار دارد .این محدوده در طرح تفصیلی سال 1343 تهران نیز برای پارکینگ پیشنهاد گردیده است.
  • و چهار نقطه در حاشیه خیابان یکتا و بهار و در محدوده خیابان ولیعصر که در کلاس بهتر قرار دارند.

به طور کلی تمامی نقاط مکان یابی شده در منطقه مورد مطالعه در دو کلاس برتر دارای موقعیت مناسبی از لحاظ دسترسی به معابر درجه 1 و تخلیه بار ترافیکی حاصل از احداث پارکینگ می باشند. این مناطق در محدوده های پرترافیک شهری و در نقاط با نیاز بیشتری به پارکینگ قرار دارند چرا که این نقا ط محل تمرکز کاربری های مختلف جاذب سفر بوده و عمدتاً دارای کاربری های تجاری و اداری می باشند.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، موارد زیر به عنوان نتایج پایانی تحقیق مورد توجه قرار می گیرد:

  1. با توجه به اینکه روش OWA فازی در فرایند مکان یابی امکان در نظر گرفتن شرایط انعطاف پذیرتری را فراهم ساخته و در حالت های مختلف از لحاظ سطح ریسک و میزان توازن، مکان یابی را میسر می سازد، با استفاده از این روش می توان به نتایج متفاوتی از لحاظ دقت و اطمینان و اولویت دهی متفاوت به معیارها دست یافته و آنها را با همدیگر مقایسه و مورد تجزیه وتحلیل قرار داد و در نهایت بهترین نتیجه را انتخاب و مورد استفاده قرار داد.
  2. نتایج حاصله، به شرایط منطقه مطالعاتی بستگی زیادی داشته و روش های مختلف مکان یابی در شرایط و مکان های مختلف ممکن است نتایج متفاوتی را ارائه کند. بنابراین همیشه بهترین روش روشی است که با توجه به شرایط و محدودیت های محلی بهترین نتیجه را ارائه کند . مخصوصاً اگر تصمیم گیری با قطعیت و با میزان ریسک پذیری پایین انجام شود، نتایج حاصله به شدت از شرایط محلی تأثیر می پذیرند.
  3. در مکان یابی پارکینگ فاصله پیاده روی تا پارکینگ بسیار مهم و تعیین کننده می باشد، و بایستی در جاهای مختلف منطقه مورد مطالعه که دارای ترافیک زیاد و نیاز بیشتری به پارکینگ دارند، محل هایی برای احداث پارکینگ مکان یابی شوند و صرفاً با پیدا شدن مساحت مورد نیاز در یک موقعیت نمی توان نتیجه مکان یابی را مورد تأیید و استفاده قرار داد.

در منطقه مورد مطالعه با توجه به اینکه برخی لایه های معیار ها از جمله فاصله از مراکز زیارتی و فاصله از گسل ها، محدودیت بیشتری در روند تحقیق اعمال می کردند روش هایی که با ریسک پایین مکان یابی می کنند همچون روش بولین و روش OWA درحالت حداقل ریسک و بدون توازن علی رغم اینکه بیشتر از مساحت مورد نیاز را در کلاس بهترین مکان یابی کردند، نتیجه مورد قبولی به دست ندادند.

پیشنهادات

حل مشکلات ترافیکی منطقه مورد مطالعه تنها با مکان یابی و احداث پارکینگ های غیر حاشیه ای جدید حل نخواهد شد هر چند که این کار تأثیر زیادی در حل این مشکلات خواهد گذاشت . بنابراین پیشنهاد می شود مکان یابی و احداث پارکینگ های غیر حاشیه ای به همراه مدیریت و سازماندهی مناسب پارکینگ های حاشیه ای صورت گیرد.

با توجه به تمرکز زیاد کاربری های جاذب سفر و تعداد کم معابر با ظرفیت ج ابه جایی بالا در بخش های مرکزی محدوده مورد مطالعه مثل میدان تجریش و میدان قدس و با توجه به بالا بودن ارزش املاک این مناطق به عنوان یک امتیاز، پیشنهاد می شود کاربری های با جاذبه سفر زیاد و قابل تغییر به کاربری های کمتر جاذب سفر تغییر یابند.

پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی در زمینه مکان یابی پارکینگ های عمومی طبقاتی، از پارامترهایی مثل قابلیت تراکم سازی، ارتفاع و شیب زمین نیز در تحقیق استفاده گردد.

 

نویسندگان: علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، سید حسین پورعلی ، عیسی عبادی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *