جایگاه و نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بازاریابی –3

۲. تواناییهای GIS به عنوان یک سیستم اطلاعات بازاریابی (MkIS: Marketing Information System)

GIS امکان تصمیم گیری های بازاریابی را طی دو مکانیسم زیر امکان پذیر می کند:

  • راهی برای تحلیل هوشمند داده های داخلی و یا خارجی بازاریابی را در یک قالب مخصوصی جهت تصمیم گیری های بازاریابی ایجاد می کند.
  • GIS امکان یکپارچه سازی داده های هوشمند داخلی و خارجی را به منظور افزایش تأثیرگذاری تصمیمات کاتلر”یک سیستم اطلاعات بازاریابی را ساختاری می داند که شامل اشخاص، تجهیزات و روالهایی برای جمع آوری، مرتب سازی، تحلیل و ازریابی می باشد و قادر است نیازها را به موقع و به طور دقیق برای تصمیم گیران بازاریابی تعیین کند.

نمودار زیر تصمیمات بازاریابی و ارتباطات موجود را نشان می دهد:

08

شکل (۹): تصمیمات بازاریابی و ارتباطات (مدلی K/BB).

۳. GIS به عنوان مؤلفه ای از MKIS

  • GIS می تواند تأمین کننده خوبی برای گزارشات داخلی باشد.
  • GIS تأمین کننده هوشمندی لازم برای بازاریابی است.
  • GIS تأمین کننده و فراهم کننده تحقیقات موردنیاز بازاریابی در مورد مشتریان است.
  • GIS قادر است تحلیلهای پشتیبان تصمیمات بازاریابی را در دو مبحث تحقیقاتی MIS، که عبارتند از سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری (DSS)، و ذخیره سازی داده ها (DW) که هر یک از آنها از قابلیتهای GIS هستند، تأمین کند.

09

شکل (۱۰): مؤلفه های متعارف MKIS

4. نتیجه گیری

GIS یک سیستم اطلاعات جغرافیایی با کاربردهای وسیع و گسترده است، این سیستم می تواند در تصمیم گیری، مدیریت و بهینه سازی منابع، فعالیتها و رفتارها در یک سازمان یا یک تجارت تأثیر به سزایی داشته باشد. تحلیل کسب و کارها و تجارتها و مدیریت صنعت بازاریابی بخشی از قابلیتهای یک سیستم GIS است. زیرساختهای اطلاعاتی و بسترهای موجود در این سیستم می تواند به گونهای متفاوت از کلیه سیستمهای مدیریتی فعلی مورد استفاده، ارتباط بین داده های جغرافیایی و خصوصیات توپوگرافی و توصیفی آنها را فراهم کرده و موجب برنامه ریزی های استراتژیک و اتخاذ تصمیمات بهینه برای کسب و کارها گردد. استفاده از GIS در کسب و کارها می تواند ایجاد بسترها و زیرساختهای فرهنگی لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیک در کشور را سرعت بخشیده و به شدت موجب صرفه جویی در هزینه و زمان برای سازمانها و مشتریان آنها گردد. دولتها می توانند با استفاده از فوائد GIS کلیه فعالیتهای سازمانها و وزارتخانه های خود را مانیتور و کنترل کنند و مدیریت بهینه و صحیحی روی منابع مختلف خود داشته باشند و ارتباطات بین سازمانها را بر روی یک بستر یکپارچه مشترک، بنا گذارند. بازاریابی با کمک GIS علاوه بر آنکه بسترساز یک تجارت الکترونیکی موفق در کشور است، می تواند با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی که تعبیه می کند، تصمیم گیری های بهینه را جهت بخشیده و هدایت کند.

نویسنده: دکتر محمد طالقانی دکتر بهمن رمضانی گورابی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *