کاربرد تلفیق روشهای تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCDM با GIS در کاربری اراضی شهری – بخش چهارم

روش SAW

روش های وزندهی جمعی ساده SAW یکی از متداول ترین فنون مورد استفاده جهت تلفیق معیارها می باشد . به طور رسمی در قاعد تصمیم گیری برای ارزیابی هر گزینه یا Ai از فرمول زیر استفاده می شود:

06

که در آن xij معرف گزینه i ام در ارتباط با معیار j ام و wi یک وزن استاندارد شده است؛ به گونه ای که07  وزنها اهمیت نسبی هر معیار را به نمایش می گذارند . با تعیین ارزش حداکثر (i=1,2,…,m)Ai اولویت دارترین گزینه انتخاب می شود.

در شکل 3 زیر مراحل روش SAW برای کاربری فضای سبز شهری نشان داده شده است.

08

شکل 3: مراحل روش SAW برای کاربری کاربری فضای سبز

روش AHP

این روش که توسط Saaty معرفی گردید در بسیاری از فعالیتهای برنامه ریزی منطقه ای، مکان یابی و غیره استفاده شده است. مراحل کار به صورت زیر می باشد:

ایجاد سلسله مراتبی AHP

در این مرحله هدف اصلی، زیر اهداف، معیارهای تصمیم گیری و گزینه ها مشخص می گردد.

09

شکل 4: ساختار AHP

مقایسه معیارهای ارزیابی در قالب دودویی

در این مرحله تصمیم گیر می بایست هر زوج از معیارهای تصمیم گیری را با یکدیگر مقایسه نماید . مقایسه اهمیت نسبی هر زوج معیار تصمیم گیری نسبت به یکدیگر، در ابتدا به صورت کیفی انجام شده و سپس در یک مقیاس عددی شامل 1 تا 9 کمی می گردد.

ایجاد ماتریس مقایسه های زوجی

در این مرحله یک ماتریس شامل نتایج مقایسه زوجی معیارهای تصمیم گیری ایجاد می گردد که در نهایت وزن نسبی معیارهای تصمیم گیری از آن مشتق می گردند.

محاسبه وزن معیارها

محاسبه وزن معیارها براساس ماتریس فوق مطابق زیر است:

الف. محاسبه متوسط هندسی هر سطر از ماتریس (ریشه n ام حاصل ضرب nمعیار واقع در هر سطر).

ب. محاسبه مجموع کل متوسط های هندسی محاسبه شده در مرحله الف.

ج. استاندارد سازی هر متوسط هندسی محاسبه شده در مرحله الف با تقسیم آن بر مقدار مجموع حاصل از مرحله ب.

ایجاد یک درجه بندی کلی از اولویتها

در قدم نهایی وزنهای نسبی مربوط به معیار را تجمیع می کنیم مقدار نهایی نمای انگر میزان تناسب واحدهای مکانی به ازای هر کاربری شهری است.

نویسنده: دکتر اسماعیل نصیری

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *