تحلیل پارامترهای ایمنی موثر در انتخاب مسیرهای بهینه پس از زلزله – بخش چهارم

مدل سازی پارامترهای شاخص ایمنی

مدل پشنهادی برای ارزیابی و پیاده سازی شاخص ایمنی مسیر های درون شهری در این تحقیق شامل بررسی وضعیت ساختمان های مجاور شبکه راهها و ارزیابی میزان آسیب پذیری آنها، تاثیر کاربری های خطرناک موجود در منطقه، بررسی وضعیت مستحدثات حمل و نقل و تراکم جمعیت منطقه مورد مطاله می باشد. که در اشکال شماره 3 و 4 و 5 و 6 نحوه مدلسازی هر یک از این شاخص ها آورده شده است.

در این مرحله نقشه های مربوط به هر یک از شاخص ها توسط نرم افزار GIS مورد تحلیل قرار گرفته و ارزش تمامی مسیرها در ماتریس های مورد نظر استخراج می گردد. پس از ارزش گذاری تمای مسیرها بر مبنای هر شاخص، ماتریس های حاصل شده در نرم افزاری که توسط تیم محقق بر مبنای الگوریتم کوتاهترین مسیر کل به کل و دایجسترا نوشته شده است پیاده می گردد. سپس نرم افزار مذکور بر مبنای مقصد مورد نظر (که در این تحقیق تقاطع اندیشه و صحرای شمالی است)، بهینه ترین مسیر ممکن را از تمامی تقاطع ها و مسیرهای دیگر شبکه تا مقصد را با تحلیل هایی که انجام می دهد، مشخص ساخته و نمایش می دهد.

04

شکل شماره 3. روش برآورد شاخص کاربری های خطرناک و مدل سازی آن

05

شکل شماره 4. روش برآورد شاخص مستحدثات حمل و نقل و مدل سازی آن

06

شکل شماره 5. روش برآورد شاخص تراکم جمعیت و مدل سازی آن

07

شکل شماره 6. روش برآورد پارامتر آسیب پذیری ساختمان های مجاور شبکه معابر و مدل سازی آن

بحث و نتیجه گیری

با تحلیل و ارزیابی پارامترهای موثر در ایمنی مسیرهای تخلیه اضطراری در محله 13 آبان از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی و با در نظر گرفتن شاخص های مورد نظر این پژوهش، نکات زیادی استنتاج می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:

1- مسیر بهینه تخلیه اضطراری به لحاظ ایمنی برای محله 13 آبان منطقه 20 تهران به صورت شکل شماره 7 خواهد بود. محل اسکان اضطراری با توجه به فضای باز وسیع موجود در مجاورت منطقه مورد مطالعه انتخاب شده و مسیرهای ایمن بهینه از تقاطع های اصلی موجود در منطقه تا محل اسکان اضطراری مشخص شده است.

08

شکل شماره3. نتیجه حاصل از اجرای مدل شاخص ایمنی بر روی داده نمونه در محله 13 آبان

2- شاخص های بسیاری در انتخاب مسیر دخیل می باشند، اما مهم ترین شاخص در انتخاب مسیرهای تخلیه اضطراری، ایمنی می باشد. ایمنی شامل پارامترهای بسیاری می باشد که با توجه به میزان اهمیتشان به ترتیب شامل 1. آسیب پذیری ساختمانهای مجاور شبکه راه ها و خسارات سنگین وارده به ساختمانها 2. کاربری های خطرناک 3. مستحدثات حمل و نقل 4. تراکم جمعیت موجود در بلوک های ساختمانی مجاور شبکه راه ها می باشد.

3- با افزایش حجم جمعیت ساکن در بلوک های مجاور شبکه معابر از میزان مطلوبیت آن مسیر برای بهینه شدن برای تخلیه اضطراری کاسته می گردد. به عبارت دیگر مسیرهایی که به نسبت دارای تراکم جمعیت بالاتری باشند از مطلوبیت کمتری در فرآیند بهینه سازی مسیرها برخوردار خواهند بود.

4- قرار گیری پل و تونل در مسیرهای تخلیه اضطراری می تواند خطرناک و یا حتی بسیار خطرناک باشد. لذا از قرار گیری پل بر روی این مسیرها باید به شدت اجتناب گردد و یا اینکه حداقل الزامات ایمن سازی و مقاوم سازی باید به طور شایسته و بایسته بر روی این پل ها اعمال گردد.

 

نویسندگان : سجاد گنجه ای ، بابک امیدوار، بهرام ملک محمدی، خدیجه نوروزی خطیری – مقاله ” تحلیل و مدل سازی پارامترهای ایمنی موثر در انتخاب مسیرهای بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله (مطالعه موردی: محله 13 آبان شهر تهران)”

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *