کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده – بخش پنجم

5- نتایج تحقیق و تحلیل یافته ها (ادامه)

الف: تعریف معیارها و شاخص ها (ادامه)

پس از تعریف معیارها و شاخص ها، در ابتدای امر بایستی نقشه های طبقه بندی شده ی اولیه به تفکیک معیارها را تولید نمود.

برای انجام این کار در محیط Arc GIS به آدرس زیر رفته و نقشه های مذکور را تولید می نمائیم.

Right Click on Layer >>>>>  Properties >>>>>>> Symbology Tab

Classify انجام شده برای وسعت املاک از نوع Quantities (به دلیلordinal بودن شاخص) می باشد.

Classify انجام شده برای قدمت املاک- دوام املاک- میزان فرسودگی از نوع Categoriesمی باشد.

(این عمل با توجه به تعریف کد برای هریک از شاخص ها در پایگاه داده انجام شد- بطور مثال تمامی املاک 30سال به بالادر پایگاه داده ی مربوطه کد 5 خورده بودند و یا تمام املاک فرسوده قابل استفاده کد 3 خورده اند. به همین دلیل از Categories Classifyاستفاده شده است.)

**امکانClassifyنمودن قدمت املاک به دلیلordinal بودن شاخص با استفاده از روش Quantities نیز وجود دارد. Classifyنمودن دو معیار دوام املاک و میزان فرسودگی به دلیلnominal بودن معیارها فقط از طریق روش Categories امکانپذیر است.

06

نقشه 2: نقشه ی طبقه بندی شده ی اولیه (classify) به تفکیک وسعت املاک- منبع: نگارنده

07

نقشه 3: نقشه ی طبقه بندی شده ی اولیه (classify) به تفکیک دوام املاک- منبع: نگارنده

08

نقشه 4: نقشه ی طبقه بندی شده ی اولیه (classify) به تفکیک قدمت املاک- منبع: نگارنده

09

نقشه 5: نقشه ی طبقه بندی شده ی اولیه (classify) به تفکیک میزان فرسودگی – منبع: نگارنده

به منظور تحلیل مطلوبیت و اولویت بندی بافت فرسوده به جهت اصلاح فرسودگی بافت ، پس از تعریف معیارها و شاخص ها و انجام طبقه بندی اولیه بر مبنای معیارها و شاخص های تعریف شده، بایستی شاخص ها را امتیازدهی نمائیم.

به دلیل اینکه در این پژوهش هدف شناسایی نقاط اولویت دار به منظور اصلاح بافت فرسوده می باشد،در نتیجه:

الف: هرچه وسعت املاک کمتر باشد، اولویت بیشتری به لحاظ فرسودگی دارد.

ب:هرچه املاک بااستفاده از مصالح با دوام کمتر ساخته شده باشد ، اولویت بیشتری به منظور احیای بافت دارند.

ج: هرچه قدمت املاک بیشتر باشد، اولویت بالاتری به لحاظ فرسوده بودن دارد.

د: هرچه املاک از شدت فرسودگی بیشتری برخوردار باشد، اولویت بالاتری به منظور احیاء دارند.

**در ادمه ی بحث، مرحله دوم تحلیل مطلوبیت (امتیازدهی به ارزشهای درونی هر یک از شاخص ها) از نظر می گذرد.

اما پیش از آغاز مرحله ی Rating به منظور طبقه بندی مجدد، بایستی نقشه های رستری مربوط به نقشه های وکتوری ایجاد شده در مرحله قبل را تولید نمائیم.

برای انجام این کار در محیط Arc GIS به آدرس زیر رفته

Arc Toolbox >>>>  Coversion >>>>> Tools >>>>> To Raster  >>>> Polygon to Raster

و نقشه های ایجاد شده در مرحله ی قبل را به فایل رستری تبدیل می نمائیم.

10

11

نقشه 6: نقشه ی تبدیل به Raster شده مربوط به وسعت املاک – منبع: نگارنده

12

نقشه 7: نقشه ی تبدیل به Raster شده مربوط به دوام املاک – منبع: نگارنده

13

نقشه 8: نقشه ی تبدیل به Raster شده مربوط به قدمت املاک – منبع: نگارنده

14

نقشه 9: نقشه ی تبدیل به Raster شده مربوط به میزان فرسودگی املاک – منبع: نگارنده

 

نویسنده: امیر سویزی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، مقاله ” شناسایی نواحی اولویت دار بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان به منظور احیاء و نوسازی، کاربرد تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) – نمونه عملی چگونگی انجام تحلیل مطلوبیت در نرم افزار ArcGIS

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *