کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده – بخش چهارم

5- نتایج تحقیق و تحلیل یافته ها

در این پژوهش و به منظور تحلیل نتایج بدست آمده، از تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به همراه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)،استفاده شده است. مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مدلی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد،مورد استفاده قرار می گیرد. این روش ارزیابی چند معیاری، ابتدا در سال 1980 به وسیله “توماس ال ساعتی” پیشنهاد گردید و تا کنون کاربردهای متعددی در علوم مختلف داشته است. (زبردست،1380: 1)

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می شود.

این عناصر عبارتند از: هدف ها، معیارها ، مشخصه ها و گزینه های احتمالی.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی دارای پنج مرحله اصلی است که به ترتیب عبارتند از: 1- ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی 2- تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها 3- تعیین ضریب اهمیت گزینه ها 4- تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه ها 5- بررسی سازگاری در قضاوت ها.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) ابتدا مسئله یا موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل می کند که در آن عناصر تشکیل دهنده ی این ساختار که اجزاء تصمیم نیز تلقی می شوند، مستقل از یکدیگر فرض می شوند. بنابراین یکی از محدودیت های جدی A.H.P این است که وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم، یعنی وابستگی معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها را در نظر نمی گیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را سلسله مراتبی و یکطرفه فرض می کند. این فرض ممکن است در برخی موارد صادق نباشد و در چنین شرایطی نتیجه روش A.H.Pممکن است موجب برعکس شدن رتبه ها شود. یعنی با حذف گزینه ای ممکن است نتیجه رتبه بندی گزینه ها تغییر کند. بنابراین باید در استفاده از روش A.H.Pاندکی محتاط بود، زیرا کلیه ی مشکلات و مسائل برنامه ریزی لزوما دارای ساختار سلسله مراتبی نیستند. (زبردست،1380: 19) این محدودیت عمده ی A.H.P باعث شد تا ابداع کننده ی آن، “توماس ال ساعتی” روش فرایند تحلیل شبکه ای(A.N.P) را ارئه و معرفی کند که در آن ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم، از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه ای، در نظر گرفته می شود. روش فرایند تحلیل شبکه ای ضمن حفظ کلیه ی قابلیت های روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،از جمله سادگی،انعطاف پذیری،به کارگیری همزمان معیارهای کمی و کیفی، قابلیت برررسی سازگاری در قضاوت ها و امکان رتبه بندی نهایی گزینه ها،بر محدودیت های جدی آن، از جمله در نظر نگرفتن وابستگی های متقابل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم سلسله مراتبی و یکطرفه است، فایق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل مسائل شهری فراهم می آورد. (زبردست،1389: 1-2). اما انجام محاسبات با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای (A.N.P) ، از فرایند طولانی تر و پیچیده تری برخوردار است، به همین دلیل در این پژوهش و به دلیل سادگی در محاسبات از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) ، به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است.

همانگونه که اشاره شد در این پژوهش و به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و استخراج نتایج نهایی بصورت همزمان از “سیستم اطلاعات جغرافیاییG.I.S” و مدل ” فرایند تحلیل سلسله مراتبی A.H.P” استفاده شده است ، مراحل تحلیل مطلوبیت صورت گرفته در زیر از نظر می گذرد.

الف: تعریف معیارها و شاخص ها

هدف اصلی این پژوهش اولویت بندی بافت فرسوده به منظور احیاء و نوسازی می باشد که اولین قدم به منظور تحقق هدف مذکور، شناسایی اینگونه بافتها می باشد، معیارها و شاخص هایی که در ابتدا به منظور شناسایی بافت فرسوده در این تحقیق در نظر گرفته شده بودند، عبارت بودند از:

 1. قدمت املاک
  • زیر 5 سال
  • 5- 15 سال
  • 15- 25 سال
  • 25- 30 سال
  • 30 سال به بالا
 2. وسعت املاک (ریزدانگی)
  • زیر 80 متر
  • 80 تا 120 متر
  • 120 تا 200 متر
  • 200 تا 300 متر
  • 300 متر به بالا
 3. دوام املاک (ناپایداری)
  • آجر و آهن
  • بتن و فولاد
  • خشت و گل
 4. عرض معابر (نفوذ ناپذیری)
  • زیر 6 متر
  • 6- 8 متر
  • 8- 12 متر
  • بالای 12 متر

اما به دلیل فقدان اطلاعات توصیفی مربوط به عرض معابر در پایگاه داده ی شهرداری منطقه هفت اصفهان، معیارهای در نظر گرفته شده به منظور شناسایی بافت فرسوده مطابق با اطلاعات توصیفی موجود در پایگاه داده ی شهرداری منطقه هفت، به معیارهای زیر تغییر یافت.

 1. قدمت املاک
  • زیر 5 سال
  • 5- 15 سال
  • 15- 25 سال
  • 25- 30 سال
  • 30 سال به بالا
 2. وسعت املاک (ریزدانگی)
  • زیر 80 متر
  • 80 تا 120 متر
  • 120 تا 200 متر
  • 200 تا 300 متر
  • 300 متر به بالا
 3. دوام املاک (ناپایداری)
  • آجر و خشت و گل
  • آجر و آهن
  • بتن و فولاد
 4. میزان فرسودگی
  • زمین خالی
  • فرسودگی املاک فرسوده ی غیر قابل استفاده
  • املاک فرسوده قابل استفاده
  • املاک معمولی قابل استفاده

04

نقشه 1: نمایش محدوده بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان (خط قرمز رنگ)- منبع: نگارنده

05

جدول1: نمایش اطلاعات توصیفی بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان – منبع: نگارنده

** توضیح کدهای موجود در جدول توصیفی بالا در سه جدول زیر ارائه شده است.

5-1

نویسنده: امیر سویزی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، مقاله ” شناسایی نواحی اولویت دار بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان به منظور احیاء و نوسازی، کاربرد تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) – نمونه عملی چگونگی انجام تحلیل مطلوبیت در نرم افزار ArcGIS

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *