کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده – بخش هشتم

5- نتایج تحقیق و تحلیل یافته ها (ادامه)

د: مرحله ی همپوشانی لایه ها (بر مبنای وزن هر معیار که خود یک لایه ی جداگانه می باشد.)

پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها(وزن دهی هریک از معیارها)به محیط Arc GIS وآدرس زیر رفته

Arc Toolbox >>> Spatial Analyst Tools >>> Overlay  >>>> Weighted Overlay

در این محیط و در قسمت influence % وزن تعیین شده برای هریک از معیارها را وارد نموده و بدین ترتیب روی هم گذاری لایه ها بر مبنای درصد تاثیر هریک از معیارها در تحقق هدف انجام می گیرد. (هر معیار= یک لایه)

بعبارت دیگر در این مرحله معیارهای با وزن مشابه با یکدیگر ترکیب می شوند و خروجی نهایی صادر می شود. یعنی پس از طبقه بندی مجدد لایه ها از طریق تحلیل هم پوشانی وزن دار موثر با توجه به تاثیر وزن هر یک از لایه ها که همان ضریب تاثیر در محاسبات و ضریب اهمیت هر لایه می باشد، خروجی نهایی صادر می شود.

*در این مرحله می توان از Modelbuilder برای انجام تحلیل هایGIS و همپوشانی لایه ها و گرفتن خروجی نهایی استفاده نمود.

20

تصویر مربوط به پنجره ی Weighted Overlay

21

تصویر مربوط به استفاده از Modelbuilder به منظور صدور خروجی نهایی

22

نمایش محدوده بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان (خط قرمز رنگ)- منبع: نگارنده

23

نقشه14: نقشه اولویت بندی بافت فرسوده منطقه هفت اصفهان به منظوراحیاء – منبع: نگارنده

6- جمع بندی و نتیجه گیری

نتیجه حاصل از کاربرد تلفیقی “مدل تحلیل سلسله مراتبی” و “سیستم اطلاعات جغرافیایی” به منظور شناخت محدوده های مستعد برای احیای شهری در نقشه شماره 14 مشخص شده، که بیانگر این واقعیت است که اولا مدل به خوبی توانسته با توجه به چهار شاخص در نظر گرفته شده (وسعت املاک- قدمت املاک- دوام املاک- میزان فرسودگی) که ماهیت فرسودگی و به تبع آن احیاء را ضروری می نماید، املاک منطقه ی مورد مطالعه را به لحاظ نیاز به نوسازی اولویت بندی نماید و بدین ترتیب هدف تحقیق بطور نسبی برآورده شده است، ثانیا نقشه ی اولویت بندی بافت فرسوده نشان می دهد که، نه تنها املاکی که در اولویت اول به منظور احیاء و نوسازی شهری قرار دارند در سطح محله پراکنده نشده اند، بلکه این املاک بیشتر در عمق محله که دسترسی به آنها محدود است قرار دارند.

همانگونه که در این پژوهش از نظر گذشت انجام پروژه های “تحلیل مطلوبیت” یکی از کاربردی ترین قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بطور مثال می توان خروجی نهایی تولید شده از فرایند تحلیل مطلوبیت که در این پروژه اولویت بندی (اولویت قوی، اولویت ضعیف، فاقد اولویت) بافت فرسوده منطقه هفت اصفهان به لحاظ شدت فرسودگی و به منظور احیاء و نوسازی می باشد، را ارزیابی نموده و از آن برای برنامه ریزی های بعدی (از قبیل فاز بندی و زمان بندی اجرای پروژه ی احیاء و نوسازی- برآورد هزینه و…) استفاده نمود.

منابع

1- آمارنامه اصفهان (1389).

2- پرتال جامع بافت شهری.

3- درگاه الکترونیکی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان.

4- رهنما محمد رحیم و همکاران(1387)؛ کاربرد تلفیقی مدل تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 26.

5- زبردست،اسفندیار(1380)؛ کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P)دربرنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ نشریه هنرهای زیبا، شماره 10.

6- زبردست،اسفندیار(1389)؛ کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای(A.N.P) در برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛ نشریه هنرهای زیبا، شماره 41.

7- سند راهبردی ساماندهی و توانمندسازی نواحی نابسامان شهری در ایران(1389)؛ ویراست ششم.

8- شاخص های تعیین فرسودگی کالبدی بافت شهری (1384) ؛ مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری.

9- قانون حمایت از احیاء و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده(1389) ؛ مصوب مجلس شورای اسلامی.

نویسنده: امیر سویزی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، مقاله ” شناسایی نواحی اولویت دار بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان به منظور احیاء و نوسازی، کاربرد تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) – نمونه عملی چگونگی انجام تحلیل مطلوبیت در نرم افزار ArcGIS

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *