مقاله “پهنه بندی پراکنش زمین لغزش با استفاده از مدل نوین تئوری سیستم های خاکستری (GST) در محیط GIS”

چکیده

هدف این تحقیق، شناسایی مناطق لغزشی و تعیین پارامترهای موثر در پهنه بندی خطر زمین لغزش در کل استان کرمانشاه با مدل سیستم خاکستری میباشد. در این تحقیق، ابتدا 12 نقشه از عوامل موثر در پدیده زمین لغزش شامل نقشه های طبقات شیب، جهات شیب، طبقات ارتفاعی، طبقات حساسیت سنگها به فرسایش، طبقات کاربری اراضی، طبقات فاصله از شبکه آبراهه های اصلی، خطوطه همدما، خطوط هم لرزه، خطوط هم تبخیر، خطوط هم باران، فاصله از گسل و طبقات اقلیمی منطقه به عنوان متغیرهای تاثیر گذار تعیین شدند. سپس لایه های اطلاعاتی این عوامل با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS تهیه شده سپس وزن طبقات هر کدام

از عوامل با مدل خاکستری تعیین گردیدند. آنگاه با تلفیق نقشه لایه های اطلاعاتی هریک از پارامترها در محیط نرم افزار GIS ، اقدام به تهیه نقشه نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان کرمانشاه صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که بیشترین نواحی دارای پتانسیل لغزش در جهات غرب و جنوب غربی استان و در مجاورت مراتع در نواحی مرتفع با پوشش گیاهی ضعیف و تپه ماهور با دامنه های پرشیب و مرتفع قرار گرفته اند. تغییر کاربری اراضی و توپوگرافیکی ناشی از تبدیل زمین)تغییر کاربری( از اراضی مراتع به اراضی کشاورزی و مسکونی سبب افزایش فرسایش خاک حاصل از جابجایی خاک و حمل و انتقال رسوبات آبرفتی سبب تشدید زمین لغزشهای منطقه داشته اند. همچنین مدل تحلیلگر خوشه ای خاکستری قادر است ناقص و گسسته بودن اطلاعات پارامترها و یا خطاهای ناشی از قضاوت کارشناسان و ابزارهای اندازه گیری پارامترها را برطرف نماید.

عنوان مقاله : پهنه بندی پراکنش زمین لغزش در استان کرمانشاه با استفاده از مدل نوین تئوری سیستم های خاکستری (GST) در محیط GIS

کلمات کلیدى: پهنه بندی، زمین لغزش، سیستم خاکستری، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، استان کرمانشاه

نویسندگان: حمید رضا جعفری ، سیروس حسن پور ، نجم اله صفری ، کامران مرادی

ارائه شده در: همایش ژئوماتیک 92

رمز: gistech.ir

دانلود “22_20140310_152032” 22_20140310_152032.rar – Downloaded 1188 times – 858 KB

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *