انواع سیستم تصویر در نقشه برداری – بخش اول

از آنجایی که نقشه اصولا مًسطح می باشد، بعضی از ساده ترین سیستمهای تصویر بر اساس اشکال هندسی که می توانند بدون کش آمدن و یا تغییر شکل دادن به سطح صاف تبدیل شوند شکل می گیرند که به رویه های توسعه پذیر معروف هستند. بعضی از متداولترین این رویه ها عبارتند از مخروطها، استوانه ها و سطوح. یک سیستم تصویر به صورت سیستماتیک موقعیت نقاط را از روی سطح کره با استفاده از الگوریتم های ریاضی بر روی یکی از سطوح فوق الذکر تصویر می کند.

اولین مرحله از تصویر کردن از یک سطح به سطحی دیگر در نظر گرفتن یک یا چند نقطه به عنوان نقطه تماس می باشد. هر نقطه و یا خط تماس، نقطه و یا خط مماسی نامیده می شود به طوری که در سیستم تصاویر صفحه ای (Planar) در یک نقطه و در سیستمهای تصویر مخروطی و استوانه ای، در طول یکخط، سطح کره با سطوح تصویر، مماس می شوند.

سیستم تصویر مخروطی

ساده ترین نوع سیستم تصویر مخروطی، نوع مماسی آن است که مخروط در یک عرض جغرافیایی معین با کره زمین مماس می گردد. این خط به نام مدار استاندارد (Standard Parallel) شناخته می شود. نصف النهارها بعد از تصویر شدن بر روی سطح مخروط، در نقطه رأس مخروط همدیگر را قطع می کنند و مدارها به صورت کمان نمایان می شوند. در نهایت مخروط در راستای یک نصف النهار بریده می شود و مسطح می گردد که نصف النهار مقابل آن را نصف النهار میانی (Central Meridian) می نامند. در این سیستم تصویر با فاصله گرفتن از مدار استاندارد اعوجاجات افزایش پیدا می کنند بنابر این کنار گذاشتن قسمتهای فوقانی هرم (که نواحی شمالی بر روی آن تصویر می شوند) باعث افزایش دقت نقشه نهایی خواهد شد. این سیستم تصویر برای نواحی واقع در عرض میانی که گستره ای شرقی-غربی دارند بسیار مناسب می باشد.

14

در مواردی در بعضی از سیستم تصاویر مخروطی، مخروط در دو عرض سطح کره زمین را قطع می کند. به این نوع از سیستم تصاویر مخروطی، سیستم تصاویر متقاطع مخروطی (Secant Projections) می گویند که با دو مدار استاندارد تعریف می گردد. نمایش عوارض جغرافیایی بستگی به فاصله بین مدارهای استاندارد دارد. این سیستم در راستای شمالی جنوبی هم فاصله می باشد ولیکن هم شکل و هم مساحت نمی باشد.

15

 

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *