انواع سیستم تصویر در نقشه برداری – بخش دوم

سیستم تصویر استوانه ای

مشابه با سیستمهای تصویر مخروطی، این سیستم ها دارای دو نوع مماسی و متقاطع می باشند. سیستم تصویر مرکاتور (Mercator) یکی از متداولترین این نوع سیستمها می باشد که استوانه در استوا با کره زمین مماس می گردد. نصف النهارات به صورت هندسی بر روی سطح استوانه تصویر می شوند و فاصله مدارها از یکدیگر با استفاده از روابط ریاضی محاسبه می شوند که در نهایت مدارات و نصف النهارات در این سیستم بر یکدیگر عمود خواهند بود. در نهایت استوانه در راستای یک نصف النهار بریده شده و مسطح می گردد. نصف النهارات در نهایت هم فاصله خواهند بود ولیکن فاصله مدارات با نزدیک شدن به قطبین افزایش پیدا می کند. این نوع سیستکهای تصویر هم شکل هستند و در راستاهای مستقیم جهت را نیز حفظ می کنند در نتیجه در این نوع از سیستمهای تصویر خطوط کشتیرانی (Rhumb Lines) و خطوط با آزیموت ثابت به صورت خط راست نمایش داده می شوند ولی خطوط منحنی، شکل خود را حفظ نمی کنند. در موارد خاص از این نوع از سیستمهای تصویر استوانه در راستایی غیر از راستای استوا بر کره مماس می گردد، به طور مثال در سیستم تصویر مرکاتور معکوس (Transverse Mercator) استوانه در راستای یک نصف النهار بر کره مماس می گردد در نتیجه مدارهای استاندارد شمالی- جنوبی خواهند بود.

16

انواع حالتهای ممکن مماس شدن استوانه با کره در سیستمهای تصویر استوانه ای

در تمامی انواع این دسته از سیستمهای تصاویر، در راستای خطوط مماسی و یا متقاطع اعوجاجی وجود ندارد و در این راستا نقشه هم فاصله می باشد.

سیستم تصویر صفحه ای

این دسته از سیستمهای تصویری، سطح کره را بر روی یک سطح مسطح که در نقطه ای بر سطح کره مماس می باشد، تصویر می کنند که به آنها سیستم تصویر آزیموتی (Azimuthal) و یا زنیتی (Zenithal) نیز می گویند. این سیستمها معمولا بًه گونه ای هستند که صفحه در یک نقطه با کره مماس می شود ولیکن نوع متقاطع آنها نیز وجود دارد. این نقطه به عنوان نقطه کانونی (Focus) شناخته می شود که مرکز سیستم مختصات محسوب می گردد و با یک طول جغرافیایی و یک عرض جغرافیایی مشخص می شود. انواع قطبی (Polar) استوایی (Equatorial) و مایل (Oblique) در این سیستم تصاویر وجود دارد.

17

انواع حالتهای ممکن مماس شدن صفحه با کره در سیستمهای تصویر صفحه ای.

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی

Всё это характеризует сервис только с положительной стороны, т topodin, ) и подберет тур с оптимальным соотношением цена-качество

- سوالات و نظرات خود را در صورت تناسب با مطلب در قسمت دیدگاه و در غیراین صورت در انجمن مطرح کنید.
- اگر این مطلب را پسندیده اید با امتیاز به آن می توانید آن را در گوگل محبوب کنید.
- برای اطلاع از آخرین مطالب می توانید از صفحه سایت تخصصی جی.آی.اس در فیسبوک استفاده کنید.
تستتستتستتست