توابع ریاضی در GIS – بخش سوم

3- توابع توانی

این توابع شامل گرفتن جذر از سلولهای لایه رستری و به توان رساندن آنها می باشد.این تابع بر سلولهای با ارزش بیشتر از صفر عمل می کند . شکل زیر اجرای تابع جذر و توان 2 را نشان می دهد.

34

اجرای توابع توانی

4- توابع مثلثاتی

  • سینوس: که برای سلولهای رستری محاسبه می شود و بازه آن بین 1 تا -1 می باشد .مقدار ارزش سلولها در این تابع به رادیان 3در نظر گرفته می شود که لازم است به درجه تبدیل شود .هر 180π برابر با 57,296 درجه می باشد (شکل زیر).تابع ASin معکوس تابع سینوس است.
  • کسینوس: که برای داده رستری محاسبه می شود و بازه آن مانند سینوس بین 1 تا 1- می باشد . مقدار ارزش سلولها در این تابع نیز به رادیان در نظر گرفته می شود که لازم است به درجه تبدیل شود (شکل زیر ). تابع Acos معکوس تابع کسینوس است.
  • تانژانت: این تابع نیز از توابع رستری می باشد . مقدار ارزش سلولها در این تابع نیز به رادیان در نظر گرفته می شود که لازم است به درجه تبدیل شود (شکل زیر). تابع Atan معکوس تابع تانژانت است.

35

اجرای توابع مثلثاتی

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *