توابع مجاورت (Proximity) برداری – بخش دوم

1-3 تابع Point Distance : این تابع فاصله هر نقطه در یک لایه را تا تمام نقاط دیگر در داخل یک دایره با شعاع جستجو محاسبه می نماید و آن را جزء داده های توصیفی منظور می کند. به شکل زیر توجه کنید نقطه ای که با دایره کوچک مشخص شده با استفاده از این تابع فاصله، با دو نقطه مجاور 101 و 102 محاسبه شده است و در جدول داده توصیفی این اطلاعات وارد شده است.

20 عملکرد تابع Point Distance

با این تابع می توان روابط در مجاورت پدیده ها را ارزیابی نمود. به عنوان مثال می توان فواصل بین دو مجموعه از شغلها را در یک مکان بدست آورد و از طریق جداول آنها شاخص های رابطه ای از جمله همبستگی را برای آنها محاسبه نمود و از نظر آماری یا ریاضی به روابط آنها پی برد.

1-4 ایجاد پلیگونهای تیسن (Create Thiessen Polygons) : پلیگونهای تیسن که به Proximal polygons نیز معروف است از توابع مهم مجاورت محسوب می شود. با استفاده از این تابع فضای در دسترس هر عارضه مشخص می شود (شکل زیر) گاهی پلیگونهای تیسن به عنوان درون یابی برای تولید واحد های هم ارزش به کار می رود. این تابع بیشتر برای ناحیه اطراف یا مجاور به ایستگاههای اندازه گیری کلیماتولوژی به کار می رود.

21 عملکرد تابع Create Thiessen Polygons

1-5 توابع Network distance : این توابع تحلیل فاصله در شبکه را انجام می دهند. برای مثال برای به دست آوردن نزدیکترین فاصله از یک عارضه با تعدادی از عوارض دیگر در داخل شبکه خیابانها به کار می رود. به شکل زیر توجه کنید در سمت راست نزدیکترین فاصله در امتداد جاده که سه نقطه را به هم متصل ساخته است، شناسایی و محاسبه شده است. اما در سمت جپ در اطراف یک پلیگون کوچک تعیین شده است. همه اطلاعات شبکه های حمل و نقل در داخل این دو محدوده، فاصله و جهت آنها نسبت به پلیگون مورد نظر در جدول داده های توصیفی ذکر می شود.

22 عملکرد تابع Network distance در دو شرایط

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *