روابط توپولوژی در ژئودیتابیس (Geodatabase) – بخش دوم

2- توپولوژی عوارض خطی با خطی . هنگام ایجاد دو لایه خطی در Geodatabase لازم است که به عدم همپوشانی دو لایه توجه نمود . برای مثال ارتباط دو لایه شبکه آبها و شبکه جاده ها در ط بیعت به گونه ای است که معمولا مسیر عبور جاده ها از داخل دره و در کنار رودها است که این عوارض نباید هم پوشانی مختصاتی داشته باشند (شکل الف) گاهی یک پدیده در دو لایه خطی تعریف می شوند برای مثال دامنه ای را در نظر بگیرید که در دو بریدگی شیب در امتداد یک دامنه ، دو عارضه قرار گرفته اند که یکپارچگی این عوارض پدیده را نمایان می سازد که لازم است به پیوستگی آن توجه شود (شکل ب)

4 توپولوژی در لایه های خطی

3- توپولوژی عوارض خطی با لایه های سطح و نقطه . هنگامی که عوارض خطی به عنوان محدوده پلیگونها تعر یف می شوند، لازم است تا یکپارچگی آنها حفظ شوند (شکل الف) و همچنین هنگامی که انتهای عوارض خطی در ارتباط با عوارض نقطه قرار می گیرند، در حفظ یکپارچگی عوارض خطی توجه شود (شکل ب).

5 توپولوژی در لایه خطی با لایه پلیگون و نقطه

4- توپولوژی دریک لایه سطحی . بیشتر مشکلات لایه های سطحی یا پلیگون مربوط به ایجاد پلیگونهای اضافی که از رویهم قرارگیری سایر پلیگونها ایجاد می شود (شکل الف) و یا بالعکس پلیگونی که بین سطوح دیگر محصور است، تعریف نشده باقی می ماند (شکل ب).

6 توپولوژی در لایه های سطحی

5- توپولوژی عوارض سطحی با لایه های خط و نقطه . در تعیین محدوده پلیگونها توسط لایه های خطی لازم است که انطباق عوارض در نظر گرفته شود (شکل الف). سطوحی که دارای عوارض نقطه ای می باشند ، تعریف عارضه نقطه ای در داخل پلیگون ضروری است (شکل ب).

7 توپولوژی لایه سطحی با لایه های خط و نقطه

6- توپولوژی عوارض سطحی با لایه های سطحی . برای تعریف رابطه عوارض سطحی با عوارض سطحی دیگر ، بیشتر مشکلات از عدم انطباق پلیگونها ناشی می شود . شکل زیر چهره های متفاوت از انطباق پلیگونها را نشان می دهد. توجه به چگونگی شکل گیری پلیگونهایی که در داخل و یا حواشی همدیگر شکل می گیرند، در صحت ساختار سازی آنها ضروری است.

8 توپولوژی لایه سطحی با سطحی

7-  توپولوژی عوارض سطحی با لایه های خطی و بالعکس . این حالت هم برای لایه های سطحی و هم برای لایه های خطی پیش می آید و هنگامی است که فواصل عوارض از میزان تلورانس رس م کمتر است ، که لازم است همیشه این میزان کمتر از فاصله بین عوارض در دو لایه خطی یا سطحی باشد.

9 توپولوژی لایه سطحی با خطی و بالعکس

 

8- توپولوژی عوارض سطحی با لایه های نقطه . رابطه مکانی عوارض نقطه ای با لایه های پلیگونی این است که این عوارض داخل سطوح و یا روی مرز سطوح قرار می گیرد. شکل الف و ب ساختار صحیح آن را نشان می دهند.

10 توپولوژی لایه سطحی با نقطه

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *