روش درون یابی IDW – بخش دوم

در مدل IDW ، معمولاً از توان بالاتر از 1، مانند 2 استفاده می شود، به همین علت، به آن مربع فاصله معکوس (Inverse Distance Square Weighted) نیز می گویند. همسایگی در این مدل به دو روش تعریف می شود. در روش شعاع جستجو (Search Radius)، دایره ای در نظر گرفته می شود و نقطه نامعلوم، در مرکز آن قرار دارد. به شکل زیر توجه کنید.

نقطه ای که در مرکز دایره قرار دارد، ارزش آن مجهول است. برای محاسبه میزان آن، نقاط داخل دایره مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر، فاصله هر یک از 5 نقطه ای که داخل دایره قرار دارد، اندازه گیری می شود. سپس معکوس آن فواصل به توان محاسبه شده می رسند و میانگین آن برای نقطه مجهول در نظر گرفته می شود. مقدار توان، در واقع وزنی است که به فواصل داده می شود. زیرا معکوس فاصله ها به توان می رسد و برای افزایش وزن دهی به فواصل، کافی است که میزان توان افزایش یابد، بنابر این هر چه فواصل نقاط از نقطه مجهول افزایش می یابند، وزن کمتری در تخمین نقاط مجهول دارند. تعیین اندازه شعاع جستجو برای مداخله نقاط همسایه، بستگی به فاصله نقاط از یکدیگر و نحوه تغییرات پدیده پیوسته دارد. اگر آهنگ تغییرات پدیده نامنظم باشد، به جای روش شعاع جستجو می توان از روش تعداد همسایه استفاده نمود. اجرای این روش مانند روش قبلی است با این تفاوت که حداقل تعداد همسایه ها در درون یابی مشارکت می کنند یا به عبارتی همسایگی با تعداد تعریف می شود.

19 نقش شعاع جستجو در تخمین نقاط مجهول

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *