روش های تولید مدل ارتفاعی (۱- درون یابی)

1- درون یابی

چون ارتفاع از متغیر های پیوسته محسوب می شود لذا برای ساخت مدل تغییرات آن از روش های درون یابی نیز استفاده می شود. روشهای مهم و پرکاربرد درونیابی قبلا بحث شد در اینجا به شرح روشی در درون یابی پرداخته می شود که در ساخت مدلهای سه بعدی کاربرد بیشتری دارد.

درون یابی همسایگی طبیعی (Natural Neighbor Interpolation):

همسایگی طبیعی از روشهای وزنی در درون یابی است. روش وزن دهی نقاط اندازه گیری شده یا معلوم به این ترتیب است که نزدیکترین مجموعه نقاط معلوم نسبت به نقطه مجهول وزن دهی می شود و بر اساس حاصلضرب وزن در مقدار نقطه معلوم، درون یابی انجام می شود . این درون یابی به درون یابی سیبسون یا درون یابی مساحت ربایی (Sibson or “area-stealing”) نیز معروف است. ویژگی اساسی این درون یابی محلی بودن آن و استفاده از نمونه های اطراف نقاط مجهول است. در این درون یابی مقدار برآورد شده برای نقطه مجهول در بازه نقاط نمونه گیری است و هیچگاه نقاطی مانند قله یا چاله در درون یابی ایجاد نمی شود. این روش هموار سازی برای تمام نقاط تخمینی انجام می دهد به بیانی دیگر در این روش تغییری در مقدار نمونه گیری های ارتفاعی رخ نمی دهد و استفاده از داده های برداری برای مشخص کردن عوارضی شبیه جاده ها، منابع آب وعوارض دست ساز انسان عملی نیست. این مدل بر اساس شعاع تعریف شده برای پیدا نمودن نزدیکترین نقاط عمل می کند و به نمونه گیری منظم یا نامنظم توجهی ندارد.

اجرای این روش به این ترتیب است که ابتدا برای تمام نقاط نمونه گیری که ارتفاع آنها معلوم یا مجهول است، پلیگون تیسن ترسیم می شود. پلیگون های نقاط معلوم که روی پلیگونهای نقاط مجهول قرار گرفته اند، براساس درصد مساحت وزن دهی می شوند و مقدار ارتفاع در نقطه مجهول برآورد می شود.

برای درک این مطلب به شکل زیر توجه کنید. پلیگونهای تیسن در اطراف نمونه ها ترسیم شده است. نقطه ای که با ستاره مشخص است، مقدار ارتفاع آن مجهول است و برای آن پلیگون تیسن ترسیم شده که با سایر پلیگونهای معلوم رویهم قرار گیری دارد. نقطه های معلوم به اندازه مساحت پلیگون تحت اشغال خود، وزندهی می شوند. مقدار ارتفاع نقطه مجهول، میانگین وزنی نمونه هایی است که با آن دارای پلیگون مشترک می باشند

07

درون یابی به روش همسایگی طبیعی

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *