سمی واریوگرام (Semivariogram) چیست؟ – بخش سوم

روند یابی (Trend) نقش ویژه ای بر سمی واریوگرام دارد. به طور کلی دو نوع مولفه جهت دار موثر بر درون یابی وجود دارند که عبارتند از روندهای کلی (global trends) و جهت های موثر بر سمی واریوگرام (انیزوتروپی) است.

روندهای کلی فرآیندی مهم است که بر تمام اندازه های یک مدل قطعی تاًثیر می گذارد که با معادله های رگرسیونی قابل تشخیص است و می توان آن را حذف نمود. شکل زیر روند کلی آلودگی هوا را توسط باد غالب در ناحیه ای را نشان می دهد. همانطور که این شکل نشان می دهد تغییرات آلودگی در جهت شرق به غرب کمتر از جهت شمال به جنوب است زیرا جهت شرقی- غربی موازی باد غالب است اما جهت شمالی- جنوبی عمود بر جهت باد است. در این نمونه منحنی سمی واریوگرام ممکن است بعد از حذف روند کلی، انیزوتروپی را نشان دهد زیرا روند کلی تحت تاًثیر یک عامل فیزیکی (در اینجا باد غالب) است و توسط معادله های ریاضی مدلسازی می شود. اما انیزوتروپی یک فرآیند قطعی نیست که بتواند با معادله ریاضی مدله بشود. زیرا منبع مشخص ندارد و قابل پیش بینی نیست بلکه یک فرآیند تصادفی است که خود همبستگی بین نمونه ها را در یک جهت بیش از جهات دیگر نشان می دهد بنابراین انیزوتروپی با خطای تصادفی (random error) مدلسازی می شود. شکل بالا تغییرات آلودگی در منطقه ای را نشان می دهد. نوسانات آلودگی در یک جهت بیش از جهات دیگر است، که در آن جهت خود همبستگی ها افزایش می یابد. بنابراین اگر انیزوتروپی در متغیر وجود داشته باشد، شکل سمی واریوگرام با تغییر جهت تغییر می کند. اما اگر شکل سمی واریوگرام با جهت تغییر نکند، داده ها دارای ایزوتروپی هستندکه این دو حالت نقش مهمی در انتخاب مدل درون یابی دارند.

15  روند کلی آلودگی توسط باد غالب

16 وجود انیزوتروپی در آلودگی

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *