ضرورت مطالعه GIS در جغرافیا

در نگرشی جامع GIS ابزاری است که به منظور ایجاد و تحلیل داده های مکانی از تمامی اطلاعات نظیر آبهای زیر زمینی، نقشه های زمین شناسی، منابع جنگلی، آبهای سطحی و . . . تا داده های انسانی نظیر جمعیت، داده های اقتصادی، سیاسی واجتماعی و . . . بهره می برد. GIS از یک طرف توانایی تلفیق داده هایی را دارد کهماهیت متفاوتی دارند، از منابع مختلف تولید شده اند، دارای واحد و مقیاس یکسان نیستند، از نظر هندسی اختلافات ساختاری دارند و . . . جغرافیا نیز در نگاهی کلی، علم مطالعه رابطه انسان و محیط است. انسان با محیطش دو نوع رابطه سیستمی برقرار می کند سیستم اکولوژیکی که مردم و محیطشان را به هم می پیوندد و سیستم فضایی که نواحی را ضمن مبادله پیچیده جریانها به یکدیگر مربوط می سازد که هر کدام از این سیستم ها نیز در تعامل با هم می باشند. جغرافیدانان به ساختمان و روابط متقابل این دو سیستم توجه می کنند. امکان تعریف و بازسازی روابط داده های تشکیل دهنده این دو سیستم در محیط GIS فراهم می شود. به بیانی دیگر GIS قادر است فضای مکانی را عینیت بخشد، روابط سیستمی را در یک فضای واقعی به طور دقیق تعریف نماید و انسان را در بهره گیری از فضا یاری دهد.

ریچارد موریل یکی از نظریه پردازان مکتب”جغرافیا علم فضایی” گرایش انسان به سه اصل زیر را مطرح می سازد:

  • حداکثر سود یابی، تولید و یا حداکثر بهره گیری انسان از مکانها با حداقل تلاش
  • حداکثر تعامل فضایی با حداقل تلاش و هزینه
  • قرار دادن فعالیتهای اقتصادی وابسته در مجاورت هم

بررسی و تحلیل سه اصل فوق در محیطی امکان پذیر است که فضای مکانی را شکل دهد، ارتباط بین عناصر و عوامل مکانی تعریف نماید، اثر عوامل را تفسیر کند و تنها به معادلات و مدلها اکتفا ننماید. در نتیجه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای جغرافیدان به عنوان ابزار تولید و پرورش اندیشه های خوب مطرح می شود و نه تنها برای اجرای معادلات ریاضی، که دگرگونیهای اساسی در جامعه بشری از اندیشه های خلاق سرچشمه می گیرد.

تلفیق داده های غیر مکانی و داده های مکانی از توانمندی های مهم GIS درنظر متخصصین علوم زمینی است اما جغرافیدانان، برای تلفیق داده های اکولوژیکی به داده های فضایی یا تلفیق دو سیستم اکولوژیک و سیستم فضایی ناحیه ای از این تکنولوژی استفاده می کنند. جهت گیری GIS در این راستا نیازمند تلاشهای مستمر جغرافیدانان است.

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی می تواند با توجه به ماهیت داده هایش و تعریف جغرافیا به عنوان علم توصیف و تحلیل تفاوتهای ناحیه ای سطح زمین، روشهای تحلیل و مدلسازیهای مناسب را به کار گیرد و توانمندی های جغرافیدانان را در حل مسائل محیطی افزایش دهد. شکل زیر عناصری از علوم انسانی و علوم پایه را در یک فضای مشترک نشان می دهد که تنها جغرافیا می تواند به همیاری GIS ، جامع نگری در تحلیلهای فضایی را به کار گیرد.

2 فضای GIS

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *