عملگرهای ریاضی در GIS – بخش دوم (بولین)

2- عملگرهای بولین

این عملگر ها از منطق بولین یعنی درست و غلط در لایه های رستری استفاده می کند. سلولهای درست با 1 و سلولهای غلط با صفر تعریف می شود . 4 عملگر بولی به شرح زیر در رستر ها اعمال می شود.

  • And : این عملگر که برمنطق تقاطع استوار است در لایه های رستری به صورت زیر عمل می کند . بدین معنا که اگر هر دو لایه درست باشند، آن سلول در خروجی 1 است و اگر یکی از آن دو غلط باشد . سلول مورد نظر درخروجی شامل صفر می شود (شکل زیر ).

37

عملگر and در لایه های رستری

  • Or : این عملگر در منطق بولی مفهوم اشتراک را شامل است و در لایه های رستری به ترتیب زیر عمل می کند . به این معنا که اگر سلول از یک یا دو لایه درست بود در خروجی عدد یک می گیرد و در شرایطی که هردو سلول غلط بود، عدد صفر می گیرد (شکل زیر).

38

عملگر or در لایه های رستری

  • Not : مفهوم تکمیلی در منطق بولی اساس این عملگر ر ا تشکیل می دهد . و بر اساس روابط زیر در لایه رستر عمل می کند . در این عملگر سلولهای درست در خروجی صفر و سلولهای غلط در خروجی 1 را به خود اختصاص می دهند (شکل زیر).

39

عملگر Not در لایه رستری

  • Xor : این عملگر بر منطق غیر بولی استوار است و بر اساس روابط زیر بین دو لایه عمل می کند . اگرسلولی در یک لایه درست و در لایه دیگری غلط باشد با این عملگر در خروجی 1 می شود . سلولهایی که در دو لایه درست یا غلط باشند در خروجی شامل عدد صفر می شوند . به عبارت دیگر دو سلول غیر یکسان، صحیح یا 1 تلقی می شود (شکل زیر ).

40

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *