عملگرهای ریاضی در GIS – بخش سوم (رابطه ای)

3- عملگر های رابطه ای

این عملگر ها روابط سلولها را در شرایط ویژه بررسی می کنند. اگر شرایط تعیین شده درست باشد در خروجی آن سلول عدد 1 را به خود اختصاص می دهد و اگر شرایط درست نباشد عدد صفر را شامل می شود.

  • = : این عملگر بر اساس روابط زیر کار می کند . اگر سلولهای دو لایه دارای ارزش یکسان باشند در خروجی ارزش یک و در غیر این صورت به آنها ارزش صفر تعلق می گیرد (شکل زیر)
  • < : طبق روابط زیر اگر سلولهای لایه اول بزرگتر از لایه دوم باشد در خروجی ع دد 1 و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق می گیرد (شکل .(زیر
  • > : این عملگر بر عکس < کار می کند.
  • : اگر سلولهای لایه اول مساوی یا بزرگتر از لایه دوم باشد در خروجی عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق می گیرد (شکل زیر ).
  • : این عملگر برعکس≥ کار می کند (شکل زیر ).
  • ≠ : این عملگر بر اساس روابط زیر کار می کند . اگر سلولهای دو لایه دارای ارزش نابرابر باشند در خروجی ارزش یک و در غیر این صورت به آنها ارزش صفر تعلق می گیرد (شکل زیر).

نقشه حاصل از عملگر های فوق شامل دو ارزش یک و صفرمی باشد.

41

عملگر های رابطه ای در لایه های رستری

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *