فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP – بخش هفتم

محاسبه وزن یا اولویت نهایی هر گزینه

بعد از اینکه وزن هر گزینه را نسبت به هر معیار بدست آوردیم وزن خود معیارها را نیز بطور مشابه نسبت به هدف محاسبه می کنیم سپس وزن نهایی هر گزینه به صورت زیر محاسبه می شود.

29

که در آن wij وزن گزینه i نسبت به معیار j و v j وزن معیار j است.

به عنوان مثال در مساله انتخاب ماشین ها با معیارهایی که توضیح داده شد با محاسبه توسط نرم افزار AHP Master وزن های هر یک از آیتم های درخت سلسله مراتبی به صورت زیر در شکل نشان داده می شود.

در این شکل امتیاز یا وزن نهایی هر یک از گزینه ها در نواری که پایین آنها رسم شده است نمایش داده شده و همچنین وزن محاسبه شده هر معیار هر معیار نسبت به سطح هدف روی کمان های اتصال آنها به سطح هدف آمده است . با کلیک کردن روی هر آیتم، وزن فر زندان آن آیتم نسبت به همان آیتمنمایش داده می شود. در اینجا با کلیک روی معیار زیبایی، وزن هر یک از گزینه ها نسبت به این معیار روی کمان های اتصال آن نشان داده شده است.

30

جزییات نتایج نیز در قالب اطلاعات کلی دامنه ها یا آیتم ها بصورت زیر از نرم افزار قابل استخراج است.

31

محاسبه میزان ناسازگاری قضاوت ها

32

منبع: موسسه تحقیق در عملیات بهین گستر گیتی (www.Behin-Gostar.com)

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری مکانیابی با AHP پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *