فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP در GIS – بخش سوم

فاز 3: استخراج وزنها از ماتریس تصمیم

روش محاسبه وزنها از ماتریس تصمیم به سازگار یا ناسازگار بودن ماتریس تصمیم وابسته است . اگر شرطclip_image001 در ماتریس تصمیم برقرار باشد می گوییم که ماتریس تصمیم سازگار است. برقراری تساوی در این رابطه به آن معناست که اگر به عنوان مثال آیتم I نسبت به آیتم J به میزان 2 برابر (aij) ارجحیت داشته باشد و نیز آیتم J نسبت به آیتم K هم به میزان 3 برابر (a jk) ارجحیت داشته باشد آنگاه آیتم I نیز نسبت به آیتم K به میزان 6 برابر اهمیت دارد . اما این هم ممکن است که اهمیت نسبی آیتم i نسبت به آیتم k ام 6 برابر دانسته نشود و این رابطه برقرار نباشد . عدم برقراری این رابطه میزانی از ناهمگنی یا ناسازگاری را می رساند.

همواره ماتریس تصمیم ای که در مقایسه گزینه ها نسبت به یک معیار کمی بدست می آیند دارای این خاصیت هستند . اما در مورد معیارهای کیفی چنین نیست . اگر این خاصیت برقرار نباشد ماتریس ناسازگار است که معمولاً ماتریسهایی که با معیارهای کیفی و با استفاده از نظرات شفاهی تولید می شوند ناسازگارند . برای هر نوع از ماتریسهای تصمیم روش خاصی در محاسبه وزنها وجود دارد که به تفکیک بیان می کنیم.

استخراج وزنها از ماتریس سازگار

در این حالت اگر معیار دارای جهت مثبت باشد (زیاد بودن آن مطلوب باشد) مولفه های یک ستون دلخواه از آنرا نسبت به مجموع آن ستون نرمال می کنیم و وزنها بدست می آید.

اگر معیار دارای جهت منفی باشد (کم بودن آن مطلوب باشد) مولفه های یک سطر دلخواه از آن را نسبت به مجموع آن سطر نرمال می کنیم و وزنها محاسبه می شود.

استخراج وزن ها از ماتریس ناسازگار

در این حالت از روش فوق نمی توان برای استخراج وزنها استفاده کرد. چهار روش عمده در محاسبه وزنها در حالت ناسازگاری ماتریس تصمیم موجود است که عبارتند از:

  • روش حداقل مربعات
  • روش حداقل مربعات لگاریتمی
  • روش بردار ویژه
  • روشهای تقریبی

در ادامه مختصری از دو روش را که دقیقتر از سایر روش ها هستند بیان می کنیم.

منبع: موسسه تحقیق در عملیات بهین گستر گیتی (www.Behin-Gostar.com)

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری مکانیابی با AHP پیشنهاد می کند:

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *