نقشه های حاصل از مدلهای سه بعدی (۳- جهت شیب)

جهت شیب (Aspect)

جهت شیب در واقع جهت حداکثر تغییرات شیب است که به زاویه بر اساس نمودار زیر نمایش داده می شود. محاسبه جهت شیب هم مانند شیب بر اساس شبکه 3×3 و فرمول های زیر انجام می شود

18

نمودار زاویه جهت شیب

[dz/dx] = ((c + ٢f + i) – (a + ٢d + g)) / ٨

[dz/dy] = ((g + ٢h + i) – (a + ٢b + c)) / ٨

aspect = ۵٧٫٢٩۵٧٨ × atan٢ ([dz/dy], -[dz/dx])

if aspect < ٠

cell = ٩٠٫٠ – aspect

else if aspect > ٩٠٫٠

cell = ٣۶٠٫٠ – aspect + ٩٠٫٠

else

cell = ٩٠٫٠ – aspect

به شکل زیر توجه کنید یک ماتریس ارتفاعی را نشان می دهد که بر اساس روابط فوق برای سلول مرکزی جهت شیب محاسبه شده است:

[dz/dx] = ((c + ٢f + i) – (a + ٢d + g)) / ٨

٨ / (( ١٠١ + ٢٠٢ + ١٠١ ) – (( ٨۴ + ١٧٠ + ٨۵ )) =

٨٫١٢۵ – =

[dz/dy] = ((g + ٢h + i) – (a + ٢b + c)) / ٨

٨ / (( ٨۵ + ١٨۴ + ١٠١ ) – ( ٨۴ + ١٨٢ + ١٠١ )) =

٠٫٣٧۵ – =

aspect = ۵٧٫٢٩۵٧٨ × atan٢ ([dz/dy], -[dz/dx])

( ٨٫١٢۵ , ٠٫٣٧۵ -) ۵٧٫٢٩۵٧٨ × atan٢ =

٢٫۶۴ – =

Cell = ٩٠٫٠ – aspect

( ٢٫۶۴ -) – ٩٠ =

٢٫۶۴ + ٩٠ =

٩٢٫۶۴ =

19

محاسبه جهت شیب بر اساس ارتفاع

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *