همپوشانی وزندار (Weighted Overlay) در GIS

در همپوشانی وزندار لایه های رستری می توانند بیش از دو لایه باشند و بر حسب اهمیت و نحوه چگونگی شرکت در تحلیل، وزنی را به خود اختصاص می دهند. بازه وزن آنها می تواند بین 1 تا 100 یعنی بر حسب درصد و یا بین صفر تا 1 باشند. از این نظر دو نوع همپوشانی وجود دارد. در نوع اول اهمیت لایه های رستری بر حسب درصد بیان می شود. به شکل زیر توجه کنید. دو لایه سمت چپ دارای داده های بین 1 تا 3 هستند. برای مثال در این نوع همپوشانی نتایج مربوط به سلول سمت چپ بالا این چنین می شود ( 1.50 = 2×0.75 ) و ( 0.75 = 3×0.25 ) و مجموع آن دو ( 2.25 = 0.75 + 1.50 ) می شود اما چون این تابع در صورت استفاده از درصد از اعداد صحیح استفاده می کند، لذا حاصل آن 2 می شود.

15

اجرای تابع همپوشانی وزندار ( Weighted Overlay ) بر لایه های غیر اعشاری

اگر لایه ها دارای اعداد اعشار بودند و یا اینکه خروجی همپوشانی با اعداد واقعی مورد نظر بود، وزن دهی به لایه ها بر اساس بازه صفر تا 1 انجام می شود. به سلول چپ بالا در شکل 5- 16 توجه کنید. حاصل خروجی آنها بر اساس وزنهای داده شده به این ترتیب است که ( 1,65 = 2,2× .75 ) و ( 0.75 = 3×.25 ) و مجموع آنها (2,4 = 1,5+.75 ) می شود.

 

16 اجرای تابع همپوشانی وزندار ( Weighted Overlay ) بر لایه های اعشاری

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *