کارتوگرافی رقومی – بخش سوم – ۲ (رقومی سازی)

دیجیتایز کردن:

کاملا به صورت دستی انجام می پذیرد .

نقشه روی میز قرار گرفته و نشانگر بر روی خطوط حرکت داده شده عوارض رقومی می شوند .

میز دستگاه شبکه ای از سیمهای متقاطع را تشکیل می دهند .

در نشانگر هم سیم پیچ تولید کننده امواج الکترومغناطیس وجود دارد که با حرکت آن بر روی سیم ها موقعیت تشخیص داده شده و ثبت می شود .

21

مراحل رقومی سازی

 1. آماده سازی
 2. نصب نقشه
 3. ترانسفورماسیون
 4. رقومی کردن

22

23

1- آماده سازی Preparing Paper Maps

 • ترمیم نقشه: از لحاظ فیزیکی و گرافیکی
 • ترسیم مجدد:
  • کیفیت نا مطلوب نقشه اصلی
  • اهمیت نقشه اصلی
  • حذف عوارض اضافی (Filter out )
 • قطعه قطعه کردن:
  • اندازه دستگاه
  • راحتی کار با قطعات کوچکتر

منظور از آماده سازی:

 1. بالا بردن دقت
 2. راحتی کار

2- نصب نفشه بر روی میز رقومی کننده Installing Map

نقشه بایستی :

 • محکم چسبیده باشد
 • بدون باد کردن و جمع شدگی

در چسباندن سعی شود نقشه موازی سیستم مختصات دستگاه ( شبکه سیم ها) قرار گیرد.

3 – تبدیل مختصات Transformation

سیستم مختصات دستگاه > تبدیل

 • سیستم مختصات واقعی نقشه
 • حذف بعضی اعوجاجات

انواع تبدیلات

 • Conformal (4 پارامتری و بدون حذف خطا )
 • Affine (6 پارامتری )
 • Projective (8 پارامتری )
 • Polynomial ( متغیر)
مراحل تعیین نقاط کنترل
 • مشخص کردن نقاط کنترل بر روی نقشه کاغذی (Tics )
 • تعیین نقطه کنترل بر روی نقشه توسط نشانگر
 • ورود مختصات واقعی
 • تمام نقاط وارد می شوند

4- رقومی نمودن Digitizing

 1. Point Mode :
  • برای اشکال با شکل هندسی نسبتا منظم (مناطق شهری )
  • کاربر نقطه ها و رئوس را تک تک انتخاب می کند.
 2. Stream Mode : نشانگر به طور پیوسته بر روی عارضه حرکت کرده و یک سری نقطه ( با توجه به مبنای انتخاب نقاط) از عارضه انتخاب و ثبت می شوند. (منحنی میزانها )

انتخاب نقاط :

 • بر اساس فواصل مکانی (Distance Interval )
 • بر اساس فواصل زمانی (Time Interval)

24

مد مکان مقداری پیچیدگی دارد و در پیچ و خمهای زیاد، درست عمل نمی کند (دستور Sketch AutoCAD)

مد زمانی در این حالت بهتر عمل می کند چرا که اپراتوردر پیچ و خمها با حوصله عمل می کند

در حالت Stream معمولا یک سری نقاط اضافه برداشت می شوند که با استفاده از برنامه های کامپیوتری آنها را حذف می کنند

نقاط میان یک خط مستقیم:

25

نکاتی که بایستی در رقومی سازی رعایت شوند:

 • Stability : ثابت بودن میز رقومی کننده در حین عمل رقومی سازی (میز باید با اندازه مناسب و محکم باشد)
  • حرکت نقشه به علت:
   • محکم نچسباندن نقشه
   • رقومی سازی در چند نوبت (جمع کردن نقشه)
   • عدم ثبت صحیح نقاط کنترل
 • Skew: قائم نگاه کردن به نشانه گر دستگاه (کج نگاه کردن باعث جابجائی می شود)
 • Drift : اختلاف زمانی بین زمان کالیبراسیون دستگاه و زمان رقومی سازی (هر چه زمان بیشتری باشد خطای کار احتمالا بالا می رود)
 • شرایط محیطی : یکسانی شرایط محیطی (شرایط استاندارد) با شرایط جاری کار (مثلا حرارت)
 • عملیات رقومی سازی: اپراتور
  • از لرزش دست خود داری شود
  • دقت در رقومی سازی Overshot , Undershot
  • مدت محدود کار، مدت زیاد دقت کمتر، حد اکثر 4 ساعت
 • مسائل نقشه های موجود : ( رفع آنها و یا تصمیم گیری در مورد آنها)
  • کثیف بودن و یا تغییر بعد آنها
  • کارتوگرافی ( نمادها، ضخامت خطوط، متنها)

خطاهای معمول رقومی سازی

26

نویسنده: فاطمی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *