کتابخانه ها و APIهای متن باز در GIS – بخش دوم (Proj.4 و JTS)

Proj.4

Proj.4 کتابخانه ای برای کار با مختصات و تبدیل بین سیستم های مختصات و دیتوم های مختلف است. این کتابخانه در ابتدا توسط Gerald Evenden نوشته شده ولی در حال حاضر توسط Frank Warmerdam تحت مجوز MIT نگهداری و توسعه می یابد. کتابخانه Proj.4 در بسیاری از نرم افزارهای متن باز ازجمله GRASS، UMN MapServer و PostGIS به کار رفته است. این کتابخانه قادر به پشتیبانی سیستم های تصویر استوانه ای، شبه استوانه ای، مخروطی، آزیموتی و بسیاری دیگر می باشد.

ابزارهای همراه شده با این کتابخانه امکان تبدیل بین سیستم مختصات ها، انجام محاسبات مستقیم و غیر مستقیم ژئودزی و تصویر مختصات را فراهم می سازند.

علاوه بر این، Proj.4 در کتابخانه Proj.NET – یک کتابخانه نوشته شده در محیط .NET توسط Diego Guidi برای تبدیل مختصات – مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند Proj.NET تنها سیستم های تصویر مرکاتور، Transverse Mercator، Albers و Lambert Conformal به همراه خروجی های WKT و XML را پشتیبانی می کند.

جدول زیر فهرست سیستم های تصویر، بیضوی ها و دیتوم های پشتیبانی شده در Proj.4 را ارائه می کند.

سیستم تصویرها، بیضوی ها و دیتوم های پشتیبانی شده در Proj4

aea: Albers Equal Area, aeqd: Azimuthal Equidistant, airy : Airy, aitoff : Aitoff, alsk : Mod. Stererographics of Alaska, apian : Apian Globular I, august : August Epicycloidal, bacon : Bacon Globular, bipc : Bipolar conic of western hemisphere, boggs : Boggs Eumorphic, bonne : Bonne (Werner lat_1=90), cass : Cassini, cc : Central Cylindrical, cea : Equal Area Cylindrical, chamb : Chamberlin Trimetric, collg : Collignon, crast : Craster Parabolic (Putnins P4), denoy : Denoyer Semi-Elliptical, eck1 : Eckert I, eck2 : Eckert II, eck3 : Eckert III, eck4 : Eckert IV, eck5 : Eckert V, eck6 : Eckert VI, eqc : Equidistant Cylindrical (Plate Caree), eqdc : Equidistant Conic, euler : Euler, fahey : Fahey, fouc : Foucaut, fouc_s : Foucaut Sinusoidal, gall : Gall (Gall Stereographic), gins8 : Ginsburg VIII (TsNIIGAiK), gn_sinu : General Sinusoidal Series, gnom : Gnomonic, goode : Goode Homolosine, gs48 : Mod. Stererographics of 48 U.S., gs50 : Mod. Stererographics of 50 U.S., hammer : Hammer & Eckert-Greifendorff, hatano : Hatano Asymmetrical Equal Area, imw_p : International Map of the World Polyconic, kav5 : Kavraisky V, kav7 : Kavraisky VII, labrd : Laborde,

laea : Lambert Azimuthal Equal Area, lagrng : Lagrange, larr : Larrivee

lask : Laskowski, latlong : Lat/long (Geodetic), longlat : Lat/long (Geodetic), lcc : Lambert Conformal Conic, leac : Lambert Equal Area Conic, lee_os : Lee Oblated Stereographic, loxim : Loximuthal, lsat : Space oblique for LANDSAT, mbt_s : McBryde-Thomas Flat-Polar Sine (No. 1), mbtfpp : McBride-Thomas Flat-Polar Parabolic, mbtfpq : McBryde-Thomas Flat-Polar Quartic, mbtfps : McBryde-Thomas Flat-Polar Sinusoidal, merc : Mercator, mil_os : Miller Oblated Stereographic, mill : Miller Cylindrical, mpoly : Modified Polyconic,

moll : Mollweide, murd1 : Murdoch I, murd2 : Murdoch II, murd3 : Murdoch III, nell : Nell, nell_h : Nell-Hammer, nicol : Nicolosi Globular, nsper : Near-sided perspective, nzmg : New Zealand Map Grid, ob_tran : General Oblique Transformation, ocea : Oblique Cylindrical Equal Area, oea : Oblated Equal Area, omerc : Oblique Mercator, ortel : Ortelius Oval, ortho : Orthographic, pconic : Perspective Conic, poly : Polyconic (American), putp1 : Putnins P1, putp2 : Putnins P2, putp3 : Putnins P3, putp3p : Putnins P3’, putp4p : Putnins P4’, putp5 : Putnins P5, putp5p : Putnins P5’, putp6 : Putnins P6, putp6p : Putnins P6’, qua_aut : Quartic Authalic, robin : Robinson, rpoly : Rectangular Polyconic, sinu : Sinusoidal (Sanson-Flamsteed), somerc : Swiss. Obl. Mercator, stere : Stereographic, tcc : Transverse Central Cylindrical, tcea : Transverse Cylindrical Equal Area, tissot : Tissot, tmerc : Transverse Mercator, tpeqd : Two Point Equidistant, tpers : Tilted perspective, ups : Universal Polar Stereographic, urm5 : Urmaev V, urmfps : Urmaev Flat-Polar Sinusoidal, utm : Universal Transverse Mercator (UTM), vandg : van der Grinten (I), vandg2 : van der Grinten II, vandg3 : van der Grinten III, vandg4 : van der Grinten IV, vitk1 : Vitkovsky I, wag1 : Wagner I (Kavraisky VI), wag2 : Wagner II, wag3 : Wagner III, wag4 : Wagner IV, wag5 : Wagner V, wag6 : Wagner VI, wag7 : Wagner VII, weren : Werenskiold I, wink1 : Winkel I, wink2 : Winkel II, otsda : Winkel Tripel

سیستم تصویر
MERIT 1983, Soviet Geodetic System 85, GRS 1980(IUGG, 1980), IAU 1976, Airy 1830, Appl. Physics. 1965, Naval Weapons Lab., 1965, Modified Airy, Andrae 1876 (Den., Iclnd.), Australian Natl & S. Amer. 1969, GRS 67(IUGG 1967), Bessel 1841, Bessel 1841 (Namibia), Clarke 1866, Clarke 1880 mod., Comm. Des Poids et Mesures 1799, Delambre 1810 (Belgium), Engelis 1985, Everest 1830, Everest 1948, Everest 1956, Everest 1969, Everest (Sabah & Sarawak), Fischer (Mercury Datum) 1960, Modified Fischer 1960, Fischer 1968, Helmert 1906, Hough, International 1909 (Hayford), Krassovsky, 1942, Kaula 1961, Lerch 1979, Maupertius 1738, New International 1967, Plessis 1817 (France), Southeast Asia, Walbeck, WGS 60, WGS 66, WGS 72, WGS 84, Normal Sphere (r=6370997) بیضوی

 

WGS84, GGRS87 (Greek Geodetic Reference System 1987), NAD83 (North American Datum 1983), NAD27 (North American Datum 1927), otsdam (Potsdam Rauenberg 1950 DHDN), carthage (Carthage 1934 Tunisia), hermannskogel, ire65 (Ireland 1965) دیتوم

 

JTS

JTS (Java Topology Suite) یک API نوشته شده در جاواست که توابع و آنالیزهایی را برای کار با نوع داده مکانی فراهم می سازد. این API که توسط شرکت Vivid Solutions و تحت مجوز LGPL انتشار یافته است از استاندارد “مشخصات عوارض ساده برای SQL” (the Simple Features Specification for SQL) تعیین شده بوسیله OGC پیروی می کند و مدل اشیاء مکانی (the Simple Features Specification for SQL) این استاندارد را پیاده سازی می نماید.

JTS به عنوان کتابخانه مبنا در JCS (JCS Conflation Suite) برای عملیات تلفیقی مانند Coverage Cleaning، Coverage Alignment و Road Network Matching استفاده شده است که JCS به نوبه خود هم به عنوان یک API و هم به عنوان یک ابزار تعاملی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین انتقال JTS به محیط C++ تحت نام GEOS (Geometry Engine Open Source) و در محیط .NET تحت نام NTS (Net Topology Suite) انجام پذیرفته است. JTS در ابزارهایی چونJUMP، GeoTools، PostGIS و UMN MapServer (از طریق GEOS) و SharpMap (از طریق NTS) مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول زیر توابع و انالیز های پایه محاسبات هندسی ارائه شده در JTS را نشان می دهد.

عملیات های پشتیبانی شده در JTS

Equals

Disjoint

Intersects

Touches

Crosses

Within

Contains

Overlaps

Relate

Buffer

ConvexHull

Intersection

Union

Difference

SymDifference

Boundary

IntersectionNum

Simplify

IsClosed

IsSimple

IsValid

IsProper

IsPointInRing

IsOnline

IsCCW(counter-clockwise)

WKBReader

WKBWriter

WKTReader

WKTWriter

LineMerge

Polygonize

AffineTransformation

Centroid(for area, line and point geometries)

ComputeOrientation

Distance (LineLine, PointLine, PointLinePerpendicular)

MinimumDiameter

GeometryEditor

GeometryTransformer

Linear Referencing (by Linear Location and Length methods)

Noding (computing the nodes where one or more geometries intersect)

PlanarGraph

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *