آیکون های موجود در نرم افزار QGIS

01 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIS add vector layer    برای معرفی shapefile از نوع vector از این آیکون استفاده می شود.

02 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd raster layer    برای معرفی shapefile از نوع raster از این آیکون استفاده می شود .

03 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIS add postgis layer

04 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd spatialite layer

05 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd wms layer

   web map service : Wms

06 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISnew shapefile layer برای ساختن shapefile جدید از این آیکون استفاده می کنیم .

07 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISremove layer(s) از این ایکون برای پاک کردن فایل انتخاب شده استفاده می شود .

08 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISgps tools در صورت داشتن فایل GPS ای می توانیم از نوارابزار موجود در این آیکون استفاده کنیم .

09 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd wfs layer

web feature service : Wfs

10 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIScopyright label

11 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd delimited text layer

12 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISdxf2shp converter

فایل های DXF که حالت CAD ای دارد را می توان وارد کرد و با استفاده از آن می توانیم این فایل را به file shape تبدیل کنیم

13 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIS

14 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIS. evis database connection

15 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISevis event id tool

16 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISevis event browser

17 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISgeoreferencer این آیکون برای georeference کردن فایل های رستری و فایل هایی که ژئورفرنس نیستند استفاده می شود .

18 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISinterpolation برای درونیابی استفاده می شود .

19 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISnorth arrow برای جابجایی سمبل شمال جغرافیایی در صفحه اصلی به کار می رود .

20 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISrun ogr layer converter برای تغییر فرمت file shape می توانیم از این آیکون استفاده کنیم .

21 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISscale bar برای نمایش گرافیکی مقیاس بکار می رود .

22 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISimport shapefile to postgreSQL

23 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISmapserver export

24 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISraster based terrain analysis ایجاد لایه های شیب و جهت شیب از لایه های رستری

25 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISidentify features این آیکون ویژگی های عوارض موجود در لایه ها را به ما نشان می دهد .

26 thumb 1 آیکون های موجود در نرم افزار QGIS

27 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISselect features برای انتخاب عوارض موجود در لایه ها از این آیکون استفاده می شود .

28 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISselect features from all layers برای اینکه عوارض انتخابی از حالت انتخاب خارج شوند از این آیکون استفاده می شود .

29 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISopen attribute table نشان دهنده جدول توصیفی عوارض موجود می باشد .

30 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISmeasure line برای اندازه گیری فاصله بین عوارض موجود در لایه ها استفاده می شود .

31 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISmap tips

32 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISshow bookmarks برای نمایش bookmark هایی که از قبل ساخته شده است به کار می رود .

33 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISnew bookmarks برای ساختن bookmark جدید استفاده می شود .

34 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISlabeling    برای اینکه برای لایه ها و field های خاص label ایجاد کنیم از این آیکون استفاده می شود .

35 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIStext annotation با استفاده از گزینه های موجود در این آیکون ، ما می توانیم برای عوارض موجود در لایه ها توضیح و تفسیر یا به اصطلاح ” annotation ” بنویسیم .

36 thumb 1 آیکون های موجود در نرم افزار QGIS

37 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISpan map

38 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISzoom in

39 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISzoom out

40 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISzoom full این آیکون کاربرد extend full که در arcgis می باشد را در gis_q ایفا می کند .

41 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISzoom to selection به هر عارضه ای که در لایه مورد نظر انتخاب شده است zoom می کند .

42 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISzoom to layer

43 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISzoom last & zoom next

44 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISrefresh

45 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIStoggle editing برای start editing به کار می رود .

46 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISsave edits

47 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIScapture point برای ایجاد عوارض نقطه ای در صفحه اصلی برنامه gis_q استفاده می شود .

48 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIScapture polygon برای ایجاد عوارض سطحی در صفحه اصلی برنامه gis_q استفاده می شود .

49 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIScapture line برای ایجاد عوارض خطی در صفحه اصلی برنامه gis_q استفاده می شود .

50 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISmove feature(s)

51 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISnode tool برای اضافه کردن node از این آیکون استفاده می شود .

52 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISdelete selected

53 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIScut features برای cutکردن عارضه به کار می رود .

54 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGIScopy features

55 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISundo & redo

56 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISsimplify feature برای از بین بردن node ها در حالتی که عوارض ما خطی یا پلی گونی باشند بکار می رود .

آیکون های زیر فقط برای عوارض ” پلی گونی ” استفاده می شوند :

57 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd ring برای اضافه کردن یک فضای خالی داخل پلی گون بکار می رود .

58 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISadd part برای اضافه کردن یک پلیگون داخل پلیگون دیگر بکار می رود .

59 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISdelete ring

 60 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISdelete part

61 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISreshape features برای تغییر شکل عوارض خطی و پلیگونی استفاده می شود

62 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISsplit features عارضه های خطی و پلیگونی را به دو قسمت تقسیم می کنند .

63 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISmerge selected features یک لایه کردن چند عارضه

64 thumb آیکون های موجود در نرم افزار QGISrotates point symbols

 

نویسنده: ریحانه سعیدی، لیلا نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه