آیکون های موجود در نرم افزار QGIS

01 add vector layer    برای معرفی shapefile از نوع vector از این آیکون استفاده می شود.

02add raster layer    برای معرفی shapefile از نوع raster از این آیکون استفاده می شود .

03 add postgis layer

04add spatialite layer

05add wms layer

   web map service : Wms

06new shapefile layer برای ساختن shapefile جدید از این آیکون استفاده می کنیم .

07remove layer(s) از این ایکون برای پاک کردن فایل انتخاب شده استفاده می شود .

08gps tools در صورت داشتن فایل GPS ای می توانیم از نوارابزار موجود در این آیکون استفاده کنیم .

09add wfs layer

web feature service : Wfs

10copyright label

11add delimited text layer

12dxf2shp converter

فایل های DXF که حالت CAD ای دارد را می توان وارد کرد و با استفاده از آن می توانیم این فایل را به file shape تبدیل کنیم

13

14. evis database connection

15evis event id tool

16evis event browser

17georeferencer این آیکون برای georeference کردن فایل های رستری و فایل هایی که ژئورفرنس نیستند استفاده می شود .

18interpolation برای درونیابی استفاده می شود .

19north arrow برای جابجایی سمبل شمال جغرافیایی در صفحه اصلی به کار می رود .

20run ogr layer converter برای تغییر فرمت file shape می توانیم از این آیکون استفاده کنیم .

21scale bar برای نمایش گرافیکی مقیاس بکار می رود .

22import shapefile to postgreSQL

23mapserver export

24raster based terrain analysis ایجاد لایه های شیب و جهت شیب از لایه های رستری

25identify features این آیکون ویژگی های عوارض موجود در لایه ها را به ما نشان می دهد .

26

27select features برای انتخاب عوارض موجود در لایه ها از این آیکون استفاده می شود .

28select features from all layers برای اینکه عوارض انتخابی از حالت انتخاب خارج شوند از این آیکون استفاده می شود .

29open attribute table نشان دهنده جدول توصیفی عوارض موجود می باشد .

30measure line برای اندازه گیری فاصله بین عوارض موجود در لایه ها استفاده می شود .

31map tips

32show bookmarks برای نمایش bookmark هایی که از قبل ساخته شده است به کار می رود .

33new bookmarks برای ساختن bookmark جدید استفاده می شود .

34labeling    برای اینکه برای لایه ها و field های خاص label ایجاد کنیم از این آیکون استفاده می شود .

35text annotation با استفاده از گزینه های موجود در این آیکون ، ما می توانیم برای عوارض موجود در لایه ها توضیح و تفسیر یا به اصطلاح ” annotation ” بنویسیم .

36

37pan map

38zoom in

39zoom out

40zoom full این آیکون کاربرد extend full که در arcgis می باشد را در gis_q ایفا می کند .

41zoom to selection به هر عارضه ای که در لایه مورد نظر انتخاب شده است zoom می کند .

42zoom to layer

43zoom last & zoom next

44refresh

45toggle editing برای start editing به کار می رود .

46save edits

47capture point برای ایجاد عوارض نقطه ای در صفحه اصلی برنامه gis_q استفاده می شود .

48capture polygon برای ایجاد عوارض سطحی در صفحه اصلی برنامه gis_q استفاده می شود .

49capture line برای ایجاد عوارض خطی در صفحه اصلی برنامه gis_q استفاده می شود .

50move feature(s)

51node tool برای اضافه کردن node از این آیکون استفاده می شود .

52delete selected

53cut features برای cutکردن عارضه به کار می رود .

54copy features

55undo & redo

56simplify feature برای از بین بردن node ها در حالتی که عوارض ما خطی یا پلی گونی باشند بکار می رود .

آیکون های زیر فقط برای عوارض ” پلی گونی ” استفاده می شوند :

57add ring برای اضافه کردن یک فضای خالی داخل پلی گون بکار می رود .

58add part برای اضافه کردن یک پلیگون داخل پلیگون دیگر بکار می رود .

59delete ring

 60delete part

61reshape features برای تغییر شکل عوارض خطی و پلیگونی استفاده می شود

62split features عارضه های خطی و پلیگونی را به دو قسمت تقسیم می کنند .

63merge selected features یک لایه کردن چند عارضه

64rotates point symbols

 

نویسنده: ریحانه سعیدی، لیلا نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *