نرم افزار SAGA در حوزه Desktop GIS

نرم افزار SAGA (مخفف System for Automated Geoscientific Analyses) توسط گروه کاری Geosystem Analysis (همکار سابق دانشگاه گوتینگن که در حال حاضر این همکاری با دانشگاه هامبورگ انجام می شود) توسعه یافته است که هسته اصلی آن به زبان C++ نوشته شده و تحت مجوز GPL انتشار می یابد. طراحی SAGA به گونه ای است که اجازه می دهد تا توسعه دهندگان بر مبنای API فراهم شده از هسته اصلی نرم افزار که شامل عملیات محسباتی پایه است به توسعه آنالیزهای بیشتر در قالب ماژول های الحاقی اقدام کنند. این مازول های الحاقی به نرم افزار دارای مجوز LGPL هستند. SAGA برای کاربران عادی امکان استفاده از GUI، خط فرمان (مناسب برای پردازش دسته ای) یا دسترسی به API از طریق رابط python را فراهم ساخته است.

SAGA در حال پایه قادر به خواندن فرمت shapefile، جداول dbf و فایل های متنی و فرمت گرید مخصوص به خود است. امکانات دستیابی به فرمت های دیگر از طریق ماژول های ورود و خروج داده که در جدول زیر آورده شده است افزایش می یابد. از امکانات پایه دیگر تنظیم انعطاف پذیر لژاند، توانایی ویرایش داده های برداری، تولید نمودار و Scatterplot از روی داده های جدولی، نمایش سه بعدی بسیار انعطاف پذیر با امکان دید آناگلیف، نمای صفحه آرایی (Layout mode) برای چاپ و قابلیت تنظیم حافظه و cache برای نمایش داده های حجیم است.

جدول زیر خلاصه ای از ماژول های الحاقی نرم افزار که قسمت عمده ای از نرم افزار را تشکیل می دهند را ارائه می دهد.

جدول مازول های الحاقی نرم افزار SAGA و عملکرد آن ها

Multiple Regression Analysis (Grids/Points), Radius of Variance (Grid), Regression Analysis (Grid/Points), Representativeness (Grid), Residual Analysis (Grid), Statistics for Grids, Zonal Grid Statistics, Ordinary Kriging, Ordinary Kriging (Global), Universal Kriging, Universal Kriging (Global), Semivariogram Geostatistics
Accumulated Cost (Anisotropic), Accumulated Cost (Isotropic), Aggregation index, Analytical Hierarchy Process, Change Vector Analysis, Covered Distance, Cross-Classification and Tabulation, Fuzzify, Fuzzy intersection grid, Fuzzy union grid, Layer of extreme value, Least Cost Path, Ordered Weighted Averaging (OWA), Pattern analysis, Polar To Rect, Rect To Polar, Vegetation Index[distance based], Vegetation Index[slope based] Grid – Analysis
Function, Geometric Figures, Grid Calculator, Grid Normalisation, Grid Volume, Random Field, Random Terrain Generation Grid – Calculus

 

Cluster Analysis for Grids, Grid Segmentation, Grid Skeletonization, Supervised Classification Grid – Discretisation
Filter Clumps, Gaussian Filter, Laplacian Filter, Multi Direction Lee Filte,r Simple Filter, User Defined Filter (3×3) Grid – Filter

 

Inverse Distance, Modified Quadratic Shepard, Nearest Neighbour, Shapes to Grid, Triangulation Grid – Gridding
B-Spline Approximation, Multilevel B-Spline Interpolation, Thin Plate Spline (Global), Thin Plate Spline (Local), Thin Plate Spline (TIN) Grid – Spline Interpolation
Aggregate, Change Cell Values [Interactive], Change Grid Values, Change Grid Values – Flood Fill [Interactive], Close Gaps, Close One Cell gaps, Combine Grids, Convert Data Storage Type, Create Constant Grid, Crop to Data, Cutting [Interactive], Grid Buffer, Grid Orientation, Grid Value Request [Interactive], Grids from classified grid and table, Invert Data/No-Data, Merging, Patching, Reclassify Grid Values, Resampling, Sort Grid, Threshold Buffer Grid – Tools
Color Blending, Color Palette Rotation, Create 3D Image, Fit Color Palette to Grid Values, RGB Composite Grid – Visualisation
GPSBabel, GPX to shapefile, DXF, GRIB2 record, ESRI E00 File, Binary Raw Data, ESRI Arc/Info Grid, Erdas LAN/GIS Grid from Table, MOLA Grid (MEGDR), SRTM30 DEM, Surfer Grid, USGS SRTM Grid, Import using GDAL (various raster formats), Image (bmp, jpg, png, tif, gif, prm, xpm), Atlas Boundary File, GStat Shapes, Shapes from XYZ, Surfer Blanking Files, WASP terrain map file, Table via ODBC Import
ESRI Arc/Info Grid, Grid to XYZ, Surfer Grid, True Color Bitmap Image (bmp, jpg, png), Atlas Boundary File, GStat Shapes, Shapes to Generate, Shapes to XYZ, Surfer Blanking File, WASP terrain map file Export
GeoTRANS Coordinate Transformation (Shapes & Grid), Proj4 Coordinate Transformation (Shapes & Grid), Create Reference Points, Georeferencing – Grids, Georeferencing – Move Grid, Georeferencing – Shapes Projection
Add Grid Values to Points, Clip Grid with Polygon, Contour Lines from Grid, Get Grid Data for Shapes, Gradient from Grid, Grid Statistics for Polygons, Grid Values to Points, Grid Values to Points (randomly), Vectorising Grid Classes, Convert Polygons to Lines, Simplify Lines, Add coordinates to points, Convert a Table to Points, Count Points in Polygons, Create Point Grid Distance Matrix, Fit N Points to shape, Points from Lines, Convert Lines to Polygons, Geometrical Properties of Polygons, Polygon Centroids, Polygon Intersection, Polygon statistics from points, Assign a Table to Shapes, Create Chart Layer (bars/sectors), Create Empty Shapes Layer, Create PDF Report for Shapes Layer, Create Web Content, Create graticule, Cut Shapes Layer, Merge Shapes Layers, New layer from selected shapes, Query builder for shapes, Search in attributes table, Select by theme, Separate Shapes, Split Shapes Layer, Summary, Transform Shapes Shapes
Cellular Automata (Conway’s Life, Wa-Tor) Fire Spreading Analysis (Fire Risk Analysis, Simulation ) Hydrology (Overland Flow – Kinematic Wave D6, Soil Moisture Content, TOPMODEL, Water Retention Capacity) Modelling the Human Impact on Nature (A Simple Litter System, Carbon Cycle Simulation for Terrestrial Biomes, Spatially Distributed Simulation of Soil Nitrogen Dynamics) Simulation
Flow Accumulation (Parallel), Flow Accumulation (Trace), Gradient, Grid to TIN, Grid to TIN (Surface Specific Points), Shapes to TIN, TIN to Shapes TIN
Function Fit, Table calculator, Table calculator for shapes, Trend for Shapes Data, Trend for Table Data, Create Empty Table, Enumerate a Table Attribute, Rotate Table, Table
Channel Network, D8 Flow Analysis, Overland Flow Distance to Channel Network, Strahler Order, Vertical Distance to Channel Network, Watershed Basins, Watershed Basins (extended) Terrain Analysis – Channels
Standard Terrain Analyses Terrain Analysis – Compound Analyses
Cell Balance, Downslope Area, Edge Contamination, Flow Depth, Flow Path Length, Flow Sinuosity, Flow Tracing, Isochrones Constant Speed, Isochrones Variable Speed, Parallel Processing, Recursive Upward Processing, SAGA Wetness Index, Slope Length, Topographic Indices, Upslope Area Terrain Analysis – Hydrology
Analytical Hillshading, Incoming Solar Radiation, Insolation Visibility (single, point) Terrain Analysis – Lighting, Visibility
Convergence Index, Convergence Index (Search Radius), Curvature Classification, Downslope Distance Gradient, Hypsometry, Local Morphometry, Morphometric Protection Index, Multiresolution Index of Valley Bottom Flatness (MRVBF), Real Area Calculation, Surface Specific Points Terrain Analysis – Morphometry
Fill Sinks (Planchon/Darboux, 2001), Sink Drainage route Detection, Sink Removal Terrain Analysis – Preprocessing
Cross Sections, Flow Path Profile [interactive], Profile [interactive], Profile from points, Profiles from lines, Swath Profile Terrain Analysis – Profiles

 

Saga-gis

2 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *