تکنیک های مختلف تعیین موقعیت جی پی اس (GPS)

دو روش برای تعیین موقعیت با جی پی اس (GPS) وجود دارد:

  1. تعیین موقعیت مطلق: نقطه تنها با دقت مسطحاتی mm100 و دقت ارتفاعی m150
  2. تعیین موقعیت نسبی: دقت های بالا برای کاربرد های ژئودتیک وعمرانی با استفاده از حداقل دو گیرنده. از تعیین موقعیت مطلق بیشتر برای ناوبری استفاده می شود.تعیین موقعیت نسبی دارای تقسیمات زیر است:
  • تعیین موقعیت استاتیک.
  • تعیین موقعیت کینماتیک.
  • روش ایست-رو (stop&go).
  • روش شبه کینماتیک.
  • تکنیک تعیین موقعیت استاتیک سریع.
  • تکنیک تعیین موقعیت DGPS.
  • تکنیک تعیین موقعیت کینماتیک آنی(RTK).

در روش تعیین موقعیت استاتیک مشاهدات همزمان بین حداقل دو ایستگاه انجام می گیرد و در آن حداقل یکی از نقاط دارای مختصات معلوم است. در مرحله پردازش با استفاده از این مختصات معلوم و الگوریتم های خاص ,مختصات نقاط دیگر حاصل می شوند.

اساس پردازش تشکیل طول های مبنا و حل انها است. برای n نقطه در یک جلسه مشاهداتی تعداد n-1 طول مبنای مستقل قابل تشکیل است. این روش دقیق ترین روش تعیین موقعیت GPS است و دقت چند سانتی متر در چند صد کیلومتر قابل دستیابی است.

در روش کینماتیک ابتدا باید ابهام فاز ها به روش های عملی حل شده و سپس اندازه گیری ها آغاز شود. در این حال گیرنده می تواند حین حرکت تعیین موقعیت نماید. البته مختصات در مرحله پردازش بدست می آید. بدست آوردن ابهام فاز در ابتدای کار را Initialization می گویند که به روش های مختلفی انجام می گیرد و اساس اغلب این روش ها ,داشتن یک طول مبنای معلوم است. برای کاربرد روش کینماتیک در ناوبری از تکنیک های حل ابهام فاز در حین حرکت otf) on the fli) استفاده می شود.

روش ایست-رو اساسا یک روش کینماتیک است. یعنی ابتدا initization انجام شده و در نقاطی که نیاز به مختصات دقیق دارند به مدت جند دقیقه استقرار انجام می شود و با حفظ ارتباط با ماهواره ها تعیین موقعیت نقاط دیگر نیز انجام می شود. در برخی از منابع روش ایست-رو , شبه کینماتیک نامیده می شود. دقت این روش در فواصل چند کیلومتری در حد دسیمتر است. اساس روش شبه کینماتیک و استاتیک بر تغییر وضعیت (configuration)ماهواره ها بنا شده است,لیکن در روش استاتیک در حین مدت تغییر وضعیت,مشاهدات بصورت مستمر انجام می گیرد ولی در روش شبه کینماتیک در حالی که از نقطه رفرانس بصورت مداوم مشاهده انجام می شود روی نقاط دیگر گیرنده جابجا می شود . به این صورت که ابتدا در یکی از نقاط مجهول چند دقیقه مشاهده انجام می گیرد سپس گیرنده خاموش شده و به نقطه دیگر منتقل می شود و در آنجا نیز چند دقیقه مشاهده انجام می شود.

این عمل برای تمام نقاط مجهول انجام شده وپس از مدت یک الی دو ساعت به نقطه مجهول اول باز گشته چند دقیقه مشاهده انجام می گیرد وسپس برای سایر نقاط مجهول نیز این کار انجام می گیرد. بدین ترتیب در دو وضعیت مختلف از ترکیب ماهواره ها (configuration) مشاهدات انجام می شود و در مرحله پردازش مختصات نسبتا دقیق حاصل می شود.

استفاده از این روش برای مناطق با فاصله کوتاه و تعداد زیاد نقطه مناسب است. دقتی در حدود جند سانتی متر برای طول های جند کیلومتری قابل دسترسی است. انجام روش استاتیک سریع کاملا شبیه روش استاتیک است با این تفاوت که زمان استقرار از چند ساعت به حدود پانزده دقیقه کاهش پیدا میکند و دلیل آن استفاده از تکنیک های حل امبیگویتی سریع است.

differential_1

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جی.پی.اس (GPS) پیشنهاد می کند:

3 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *