روش تعیین موقعیت دقیق در GPS – بخش پنجم

بررسی دقت

2. گیرنده تک فرکانسه : در این حالت اطلاعات IGS Final برای نشان دادن دقت در بازهای مشاهداتی مختلف به کار رفته است. نتایج برای مشاهدات 30 دقیقه ای در شکل 7 و مقایسه بازه های مشاهداتی در جدول 1 نشان داده شده است.

11

شکل 7.دقت حاصل از 30 دقیقه مشاهدات

12

جدول 1. دقت در بازه های مشاهداتی مختلف

شکل 8 و9 خلاصه ای از دقت قابل حصول را در حالت استایک و کینماتیک برای گیرنده دو فرکانسه نمایش می دهد.

13

شکل 8. دقت در روش استاتیک

14

شکل 9. دقت در روش کینماتیک

نتیجه گیری

مشاهدات برای گیرنده دو فرکانسه در حالتی که از اطلاعات مداری وساعت پیش بینی شده با بازه مشاهداتی کوتاه استفاده شده، دقتی در حدود 1 متر را نشان می دهد. برای افزایش دقت از دو راهکار می توان سود جست. اول افزایش طول مشاهدات که دقتی در حدود 20 سانتی متر را در 24 ساعت مشاهده نتیجه می دهد و دوم استفاده از اطلاعات مداری و ساعت دقیق تر که دقتی در حد 10 سانتی متر را می توان به دست آورد.

گیرنده های تک فر کانسه معمولا دقت پایین تری را در مقایسه با گیرنده های دوفرکانسه فراهم می آورند. هر چند در مورد این گیرنده ها نیز می توان دو راهکار فوق را جهت افزایش دقت به کار گرفت. در بهترین حالت دقتی در حدود دسیمتر را می توان انتظار داشت.

در اکثر موارد با استفاده از گیرنده دو فرکانسه، یک ساعت مشاهدات و اطلاعات IGS Rapid می توان به دقت 10 سانتی متر رسید.

در مقایسه IGS Rapid وIGS Final نتایج اختلاف کمی را (در حدود 2-1 سانتی متر) که در اکثر قابل صرفنظر کردن است نشان می دهند.

نکته قابل توجه این است که به علت دقت پایین اطلاعات ساعت ماهواره در IGS Ultra-Rapid نمی توان دقت بالایی را در کاربردهای آنی انتظار داشت.

نکته دیگر در افزایش دقت با افزایش طول مشاهدات است. در حالی که با افزایش طول مشاهدات از 1 به 24 ساعت واستفاده از اطلاعات IGS Ultra-Rapid دقت به طور قابل ملاحظه ای از حدود 2 متر به 20 سانتی متر افزایش می یابد، در استفاده از IGS Rapid و IGS Final دقت تنها از 10 سانتی متر به حدود 2 سانتی متر می رسد.

با توجه به مطالب گفته شده در فوق، انتخاب روش مشاهداتی بستگی مستقیمی به دقت درخواستی، میزان زمان مورد استفاده در مشاهدات، استفاده از کدام یک از اطلاعات IGS و در نهایت نوع گیرنده دارد.

منابع

1. Trehn , E., (2006), GPS Precise Point Positioning An Investigation in Reachable Accuracy, Master’s of Science Thesis in Geodesy, Royal Institute of Technology, Stockholm Sweden.

2. Witchayangkoon, B., (2000), Elements of Precise Point Positioning, University of Maine.

3. On-line Prcecise Point Positioning ‘How to use’ Document, (2004), Natural Resources Canada.

4. Deo, M. N., Zhang, K., Roberts, C., Talbot, N. C., (2003), An Investigation of Precise Point Positioning Methods, Department of Geospatial Science, RMIT University, Melbourne, Australia.

5. Satiropod, C., kreingkraiwasin,(2006), S., Performance of Single-frequency GPS Precise Point Positiong, www.gisdevelopment.net/technology/gps/ma06_19.htm (last accessed 25 Nov. 2006).

6. CSRS-PPP (Precise Point Positioning) Service, www.geod.nrcan.gc.ca/ppp_e.php

last accessed 25 Nov. 2006).)

7. IGS Product Table, http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html (last accessed 20 Nov. 2006).

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جی.پی.اس (GPS) پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *