کنترل و مدیریت ترافیک شهرى با استفاده از داده های سنجش از دور – بخش ۴

4- پتانسیل کاربرد تلفیقی سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانى GIS در مدیریت ترافیک

امروزه سامانه های اطلاعات مکانی GIS به عنوان یک از این ابزارهای مدیریتی، حامى و تسهیل کننده تصمیم گیری های وقتگیر مدیریان میباشند. تصمیم گیری هایی که اغلب میت وانند به علت خطای انسانی و عدم استفاده از ابزار تحلیلی مناسب، نادرست و باعث دوباره کاری و افزایش هزینه ها شوند. لزوم کاربرد GIS در فعالیتهای مدیریت ترافیک، منجر به توسعه و ارائه نرم افزارهای مختلف ویژه سازی شده جهت شبیه سازی و مدیریت ترافیک گردیده است. این نرم افزارها، قابلیت شبیه سازی رفتارهای ترافیکی در انواع راه ها، از راه های فرعی گرفته تا بزرگراه ها و آزادراه ها را دارا میب اشند. در این نرم افزارها میت وان رفتار سیستم های پیچیده جریانات ترافیکی را نمایش داده و پایش نمود. این نرم افزارها، اطلاعات مکانی و توصیفی را در فرمت های مختلف اخذ کرده و همراه با نمایش وضعیت ترافیک، ابزارهای تصمیم گیری های مکانی و توصیفی را در اختیار کاربران قرار می دهند.

کاربرد تلفیقى سنجش از دور GIS و مدل هاى برنامه ریزی و مدیریت ترافیک، روش جدیدى جهت مطالعه ی سیستم های پیچیده جریانات ترافیکی شهرى ارائه می دهد و توانایى مدیریت ترافیک شهری در زمینه بهبود دانش، فهم و مدل سازى وضعیت ترافیک به صورت پویا را افزایش می دهد. اخذ اطلاعات و کسب شناخت از وضعیت موجود از طریق تصاویر سنجش از دور و تحلیل شرایط فضائی مؤثر بر وضعیت جاری به کمک GIS و در نهایت ارائه برنامه و راهکار مناسب، به عنوان یک راهکار مناسب مطرح می باشد. در واقع استفاده از فناورى سنجش از دور به عنوان منبع تأمین داده هاى مورد نیاز فرایند مدیریت ترافیک ( با دقت مناسب و در سریع ترین زمان ممکن) و GIS به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و مدل سازی داده هاى فوق، همراه با سایر داده هاى اخذ شده از منابع اطلاعاتى دیگر، مىت واند به عنوان یک راهکار مناسب جهت حل مشکل عدم وجود داده های مکانی و ابزار تحلیلی مورد نیاز فرایند مدیریت ترافیک، مطرح گردد.

5- نتیجه گیرى

امروزه مدیریت ترافیک به عنوان یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری و کاهش آلودگی ناشی از وسایط نقلیه موتوری، مطرح می باشد. داده های مکانی و ابزار تجزیه و تحلیل مربوطه از مهمترین و ابتدائى ترین اجزای تأثیر گذار بر فرایند مدیریت و برنامه ریزى محسوب می شوند. در کشورهاى در حال توسعه، عدم در اختیار داشتن داده هاى مکانی مورد نیاز جهت مدیریت و تصمیم گیری و همچنین عدم وجود ابزار تحلیلى مناسب جهت پردازش داده ها، به عنوان یکی از مهمترین چالشهای مدیریت مطرح میباشد.

امروزه با پیشرفت هاى بوجود آمده در زمینه فناورى سنجش از دور از نقطه نظر قدرت تفکیک مکانى، زمانى، طیفى و رادیومتریکى، تصاویر سنجش از دور بیش از گذشته به عنوان یکى از منابع اصلى اخذ اطلاعات در خصوص پدیده هاى مختلف و همچنین به صورت ویژه پدیده هاى مرتبط با ترافیک شهرى، مطرح گردیده اند و امکان استفاده از این فناوری در زمینه کنترل های و مدیریت اتوماتیک ترافیک، بیش از گذشته مطرح گردیده است. کاربرد این فناوری همراه با GIS باعث سرعت بخشیدن به امر بروزرسانی اطلاعات ترافیکی و تسریع در اتخاذ تصمیم صحیح، می شود. در حقیقت در دهه اخیر، به علت محدودیت در استفاده بهینه از داده های سنجش از دور به دلیل عدم توجه کافی به استفاده از ابزارهای تحلیلی موجود در نرم افزارهای تخصصی GIS کاربردهای تلفیقی سامانه اطلاعات مکانی GIS به عنوان جزئی از فرایند استفاده از داده های سنجش از دور، بیش از گذشته مطرح شده است. از اینرو کاربرد مدل هاى تلفیقى مبتنى بر سنجش از دور (به عنوان منبع اخذ و ارائه اطلاعات مکانى) و سامانه هاى اطلاعات مکانى (به عنوان سامانه اى جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات اخذ شده) در مدیریت ترافیک شهرى به طور فزایندها ى رو به افزایش است. این دو فناورى یکى از مشکلات عمده مدیریت ترافیک در کشورهاى در حال توسعه که عدم وجود داده هاى مورد نیاز سیستم تصمیم گیری از یک سو و همچنین عدم دسترسى به ابزار تحلیلى مناسب مى باشد را مرتفع مى نمایند.

هر چند در حال حاضر فعالیت چشم گیری در کشور ما در خصوص کاربرد این روشها، صورت نگرفته، ولیکن رشد روز افزون کاربرد مدل های تلفیقی فوق در سایر کشورها، خود حاکی از لزوم توجه بیشتر به این موضوع در کشور میباشد.

نویسنده: سید مجتبى شهابى، محمد طالعى (ماهنامه فضا، ویژه نامه هفته جهانى فضا / مهر 1387 شماره 33)

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *