سنجش از دور راداری – ۳

پلاریزاسیون

در سنجش از دور راداری پلاریزاسیون به جهت و توجیه میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی اطلاق می‌شود،این جهت نسبت به یک سطح یا صفحه مبنا که توسط بردار Range سیستم SAR و بردار نرمال سطح تعریف می‌شود تعیین خواهد شد.در صورتی که بردار میدان الکتریکی موج ارسالی در صفحه گذرنده از بردار Range و نرمال سطح، واقع شود گوییم موج ارسالی دارای پلاریزاسیون عمودی ودر صورتی که بردار میدان الکتریکی در صفحه عمود بر آن صفحه باشد در این صورت موج با پلاریزاسیون افقی خواهد بود.

به هنگامی که موج ارسالی به هدف برخورد می کند امکان دارد پلاریزاسیون موج برگشتی تغییر کند،این تغییر در پلاریزاسیون سیگنال برگشتی بستگی به خصوصیات فیزیکی و الکتریکی هدف خواهد داشت.

اکثر سیستمهای SAR توانایی ارسال ودریافت موج با پلاریزاسیون عمودی و افقی را دارند،معمولاُ پلاریزاسیون افقی را با H وپلاریزاسون عمودی را با V نشان می‌دهیم،بنابراین پلاریزاسون یک تصویر رادار می‌تواند HH یعنی ارسال موج پلاریزه افقی و دریافت موج پلاریزه افقی ویا HV ارسال افقی ودریافت عمودی و یا VH یا VV باشد.در صورتی که پلاریزاسیون موج ارسالی ودریافتی یکی باشد تصویر تشکیل شده را پلاریزه مشابهLike-Polarizedودرغیر اینصورت Cross-Polarized گفته می‌شود.

06

موج با پلاریزاسیون عمودی

07

موج با پلاریزاسیون افقی

رادارهای ماهواره‌ای اولیه معمولاُ توانایی انتقال و دریافت یک نوع پلاریزاسیون را دا شتند ، برای مثال( HH برای Radarsat وJERS-1 وVV برای ERS-1 و ERS-2) اما ماهواره‌های جدید توانایی ارسال ودریافت امواج با پلاریزاسیونهای متفاوت را دارند.توانایی سنجنده برای ارسال ودریافت پلاریزاسیون های مختلف بسته به کاربردی دارد که ازآنها انتظار می‌رود.

هندسه تصویر برداری در رادار با روزنه ترکیبی

هندسه تصویر برداری در یک سیستم SAR در شکل آمده است که در ادامه تعاریف زیر را برای درک بیشتر اجزای شکل ارائه می‌شود.

08

هندسه تصویر برداری در سیستمهای SAR

09

زاویه برخورد و زاویه برخورد محلی

ارتفاع: بصورت ساده تر فاصله عمودی بین سکوی حامل سنجنده(خود سنجنده) تا نقطه پای سنجنده می‌باشد،باید توجه داشت که ارتفاعی که همراه تصویر ارائه می‌شود ارتفاع سنجنده از یک سطح ریاضی مثل بیضوی است که تقریب کننده سطح متوسط آبهای آزاد می‌باشد.

نادیر: نقطه‌ای که دقیقا زیر سنجنده بر روی زمین قرار دارد.

آزیموت: جهتی بر روی زمین موازی با جهت حرکت سنجنده SAR

جهت Range (Range Direction): برداری که جهت وفاصله بین سنجنده وهدف زمینی را که در آن لحظه موج به سمت ان ارسال ودریافت می‌شود.

بردار نرمال سطح (Earth Normal Vector): بردار عمود بر سطح در منطقه‌ای که تصویر آن اخذ می‌شود.

Slant Range: فاصله سنجنده تا هدف زمینی در جهت بردار Range

Ground Range: تصویرSlant Range بر روی زمین، که فاصله جغرافیایی را نیز نشان می‌دهد.

Near range: نزدیکترین فاصله (Ground Range) تا نقطه نادیر،یا تصویر کوتاهترین Slant range بر روی زمین.

Far range: دورترین فاصله (Ground Range) تا نقطه نادیر،یا تصویر بلند ترین Slant range بر روی زمین.

Swath width: فاصله‌ای که در جهت زمینی (Ground) ازآن تصویر برداری می‌شود

Swath length: فاصله‌ای که در جهت آزیموتی از آن تصویر برداری می‌شود.

زاویه پرتو افکنی (Illumination angle) : زاویه بین نرمال سطح در نقطه نادیر و بردار Range ، در صورتی که ارتفاع سنجنده افزایش پیدا کند میزان تغییرات زاویه پرتو افکنی از Near range تا Far range کمتر خواهد داشت.

زاویه برخورد (Incidence angle) : زاویه بین بردار Range ونرمال سطح در نقطه‌ای که تصویر از آن تهیه می‌شود.

زاویه برخوردمحلی (Local Incidence angle) : زاویه بین بردار Range و نرمال محلی سطح .

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *