طبقه بندی تصویری Image Classification

با طبقه بندی کردن عارضه ھا در یک تصویر ما می توانیم از عناصر تفسیری بصری جھت شناخت گروھھای ھمسان مربوط به پیکسلھای مورد مطالعه که نشانگر عوارض یا کلاسھایی از واحدھای زمینی دلخواه (تفکیک واحدھای زمین شناسی و غیره) استفاده کنیم. در تصاویر رقومی جھت پردازش و استفاده از این مدل، بسته به استفاده و کاربرد می توان از دو متد طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی بدون نظارت استفاده کرد.

23

– طبقه بندی ھای بدون نظارت Unsupervised Classifications

این روش، روشی کامپیوتری بدون استفاده از ھدایت مستقیم انسانی است که در این حالت تحلیلگر، پیکسل ھای مشابه مربوط به اعداد رقومی مشابه را در کلاس ھای طیفی با استفاده از روش ھای آماری گروه بندی می کند. روش ھای آماری استفاده شده می تواند روشھایی چون آنالیز دسته ای (Cluster analysis) و نزدیکترین ھمسایه (nearest neighbour) باشد.

تصویر به دست آمده بدین روش می تواند به وسیله مقایسه کردن دسته ھا (Clusters) با نقشه ھا و عکسھای ھوایی و دیگر مواردی که در رابطه با موقعیت تصویر می باشند تعبیر و تفسیر شوند.

24

– طبقه بندی نظارت شده Supervised Classifisation

در این روش تحلیلگر چندین ناحیه مختلف در یک تصویر که عوارض آن یا پوشش زمینی آن شناخته شده را شناسایی می کند. این نواحی شناخته شده به عنوان “سایتھای آموزشی” در نظر گرفته شده و شامل گروھھایی از نمایشپیکسلھایی از یک رخداد سطحی مشخص یا پوشش زمینی مناسب باشد. استفاده از اطلاعات پیکسلی به صورت یک الگوریتم (برنامه کامپیوتری) بوده و سپس با استفاده از این الگوریتم می توان به دنبال نواحی با گروه بندی مشابه و ارزشھای پیکسلی مشابه بود. تحلیلگر بر روی سایتھای آموزشی (انتخابی) تصمیم گیری کرده و بنابراین نظارت بر روی پردازش و کلاسه بندی صورت می گیرد.

25

محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا )

تفسیر تصاویر کلاسه بندی شده که در آن ھا از روشھای طبقه بندی نظارت شده و غیر نظارتی استفاده شده بایستی کاملاً با توجه کامل و آگاھانه صورت گیرد زیرا این روش یک روش پیچیده با استفاده از تعدادی فرضیات است.

در روش طبقه بندیھای نظارت شده، نواحی و سایتھای آموزشی نباید دارای نتیجه و پاسخ خصوصیات طیفی منحصر به فرد در طبقه بندی تصحیح نشده دارا باشند. طبقه بندیھای بدون نظارت ممکن است نیاز به چک زمینی به منظور شناخت کلاسھای طیفی باشند. این در صورتی است که امکان استفاده از دیگر منابع چون نقشه ھا و عکس ھای ھوایی وجود نداشته باشد.

نویسنده: ریحانه احمدی روحانی

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری مبانی سنجش از دور پیشنهاد می کند:

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *